Metodika pro hodnocení kvality designu uživatelského rozhraní daňového portálu e-governmentu

Název práce: Metodika pro hodnocení kvality designu uživatelského rozhraní daňového portálu e-governmentu
Autor(ka) práce: Zichová, Tereza
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Horný, Stanislav
Oponenti práce: Jílková, Petra; Zbiejczuk Suchá, Ladislava ; Míkovec, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Od počátků 21. století obklopují lidstvo v korelaci se čtvrtou průmyslovou revolucí pokročilé digitální technologie, které mění každodenní život nejen na planetě Zemi. Člověk si uvědomuje nutnost neustálého pokroku, inovací a komplexní digitální transformace na úrovni státu, firem i společnosti. Environmentální, ekonomické a sociální otřesy posledních let a měsíců nám ukazují, že technologický svět představuje elementární prvek našeho přežití. Při vypuknutí pandemie covidu-19 či války na Ukrajině se stala úroveň digitalizace veřejného sektoru zcela zásadní pro informování společnosti. Koexistence elektronických vlád s občany předurčuje úspěšnost řešení budoucích krizí, proto by jí měla být věnována dostatečná pozornost. Efektivní fungování státu závisí na příjmech veřejného sektoru z daní a poplatků, jejichž výběr v mnoha směrech usnadňují a zkvalitňují vhodně nastavené digitální a komunikační technologie. Uživatelsky přívětivý design webových aplikací hraje stěžejní roli ve zvyšování motivace a aktivní participace uživatelů, jichž se elektronickým vládám nedaří vždy dosáhnout. Disertační práce se zabývá tématem designu uživatelského rozhraní daňového portálu e-governmentu za účelem vytvoření metodiky pro hodnocení jeho kvality. Hlavní cíl spočívá v navržení souhrnu doporučených aplikovatelných praktik a postupů k evaluaci designu uživatelského rozhraní daňového portálu. Pro dosažení záměru práce integruje teoretický tematický okruh konceptu e-government a procesu digitalizace do kontextu designu uživatelského rozhraní. Obsahová analýza tří evropských daňových portálů přináší data ke komparaci a syntéze a následnému vytvoření metodiky pro hodnocení kvality grafického uživatelského rozhraní státního daňového portálu. Možný způsob její aplikace naznačuje ilustrační příklad testování a její relevanci a použitelnost ověřují výsledky rozhovorů s šesti odborníky. Metodika přizpůsobená pro proveditelnost pracovníky veřejné správy shrnuje hlavní principy designu a uživatelské přívětivosti relevantní pro webovou stránku daňového portálu do pěti skupin hodnotících indikátorů rozdělených do 19 kategorií a 72 indikátorů. Odborníci ji hodnotí jako srozumitelnou a použitelnou, s doporučením navazujícího rozpracování o další metriky pro zvýšení míry využitelnosti. Výsledky práce odkrývají nová zjištění a poznatky ke znalostnímu obohacení široké veřejnosti, k využití státními správami, k diskusi napříč politickým spektrem a orgány s rozhodovacími pravomocemi a k inspiraci a rozvoji vědních oborů (UX vývoj, UI a web design, GUI vývoj, návrh vizuálního rozhraní, informační architektura, kódování, obsahová strategie pro web).
Klíčová slova: elektronická veřejná správa; finanční správa; daňová správa; e-government; elektronický daňový portál; obsahová analýza; grafické uživatelské rozhraní; design uživatelského rozhraní
Název práce: Methodology for evaluating the user interface quality of the tax portal
Autor(ka) práce: Zichová, Tereza
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Horný, Stanislav
Oponenti práce: Jílková, Petra; Zbiejczuk Suchá, Ladislava ; Míkovec, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Since the beginning of the 21st century, in correlation with the fourth industrial revolution, humanity has been surrounded by advanced digital technologies that are changing everyday life on planet Earth and beyond. People are aware of the necessity of constant progress, innovation, and complex digital transformation at the level of the state, companies and society. The environmental, economic and social upheavals of recent years and months show us that the technological world is a fundamental element of our survival. During the outbreak of the COVID-19 pandemic or the war in Ukraine, it became essential to increase the level of digitalization of the public sector to effectively inform the general public. The coexistence of electronic governments and citizens predetermines the success of solving future crises and should therefore be given sufficient attention. The effective functioning of the state depends on public sector revenues from taxes and fees, the collection of which is in many ways facilitated and improved by appropriately configured digital and communication technologies. The user-friendly design of web applications plays a pivotal role in increasing the motivation and active participation of users, which e-governments do not always manage to achieve. The dissertation addresses the topic of the user interface design of an e-government tax portal in order to develop a methodology for evaluating its quality. The main objective is to create a set of recommended applicable practices and procedures for evaluating the design of the user interface of the tax portal. To achieve the goal, the theoretical framework of the thesis integrates the theoretical thematic area of the concept of e-government and the digitalization process into the context of user interface design. The content analysis of three European tax portals provides data for comparison and synthesis and the subsequent creation of a methodology for evaluating the quality of the graphical user interface of the state tax portal. Illustrative testing example indicates the possible way of methodology application, and its relevance and usability are verified by the results of interviews with six experts. The methodology, adapted for feasible usage by public administration workers, summarizes the main design and user experience principles relevant to the tax portal website into five groups of evaluation indicators divided into 19 categories and 72 indicators. Experts evaluate the methodology as comprehensible and usable, with a recommendation for further development with additional metrics to increase the level of usability. The results of the work reveal new findings and insights for the knowledge enrichment of the general public, for use by state administrations, for discussion across the political spectrum and decision-making bodies, and for the inspiration and development of scientific fields (UX development, UI and web design, GUI development, visual interface design, information architecture, coding, content strategy for the web).
Klíčová slova: e-government; digital public administration; financial administration; tax administration; e-tax portal; content analyses; graphical user interface; user interface design

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2019
Datum podání práce: 9. 11. 2023
Datum obhajoby: 23. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70792/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: