Analýza predaja automobilov do Fínska

Název práce: Analýza predaja automobilov do Fínska
Autor(ka) práce: Bartoš, Filip
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Smolníková, Markéta
Oponenti práce: Potančok, Martin
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca Analýza predaja automobilov do Fínska sa zameriava na tvorbu reportingového nástroja, ktorý umožní analýzu vzťahu medzi predávanými vozidlami a profitabilitou fínskej dealerskej siete na oddelení zahraničného predaja v spoločnosti Škoda auto. Cieľom práce je vizualizácia interných dát spoločnosti pre zobrazenie, automatizáciu analýzy faktorov ziskovosti podľa best practise dátovej vizualizácie a analýza konkurencie Škoda auto na fínskom trhu za použití techník competitive intelligence. Pre naplnenie cieľov práce bolo potrebné najprv spraviť zber a analýzu požiadaviek zadávateľa projektu, ktorá je dôležitou súčasťou úspešnej realizácie projektu, no častokrát sa na ňu zabúda. Analýza požiadaviek je súčasťou business a dátového zadania projektu a vďaka jej výsledkom je možné zistiť, čo sú najväčšie priority zadávateľa projektu. Ďalej bolo potrebné sa zoznámiť s prostredím obchodovania vozidiel do zahraničia a fínskeho automobilového trhu, zbierať interné dáta od spoločnosti Škoda auto a fínskeho importéra, zoznámiť sa s dostupnými internými dátami. Realizácia analýzy fínskeho automobilového trhu, konkurencie a trendov na danom trhu pomocou princípov spravodajského cyklu podložená informáciami z dôveryhodných zdrojov bola jedná z požiadaviek zadávateľa projektu a zároveň cieľom práce. Nasledovalo predspracovanie a vizualizácia interných dát za účelom tvorby dashboardov pre oddelenie zahraničného predaja, ktoré boli nevyhnutné pre splnenie cieľov práce. Poslednou činnosťou realizácie práce bola distribúcia všetkých výsledkov práce zadávateľovi projektu a ich následná validácia zo strany zadávateľa projektu, ktorá mi slúži ako spätná väzba na moju diplomovú prácu.
Klíčová slova: zber požiadaviek; analýza požiadaviek; competitive intelligence; vizualizácia dát
Název práce: Analýza predaja automobilov do Fínska
Autor(ka) práce: Bartoš, Filip
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Smolníková, Markéta
Oponenti práce: Potančok, Martin
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce Analýza prodeje automobilů do Finska se zaměřuje na tvorbu reportingového nástroje, který umožní analýzu vztahu mezi prodávanými vozidly a profitabilitou finské dealerské sítě na oddělení zahraničního prodeje ve společnosti Škoda auto. Cílem práce je vizualizace interních dat společnosti pro zobrazení, automatizaci analýzy faktorů ziskovosti podle best practise datové vizualizace a analýza konkurence Škoda auto na finském trhu za použití technik competitive intelligence. Pro naplnění cílů práce bylo třeba nejprve provést sběr a analýzu požadavků zadavatele projektu, která je důležitou součástí úspěšné realizace projektu, ale častokrát se na ni zapomíná. Analýza požadavků je součástí business a datového zadání projektu a díky jejím výsledkům lze zjistit, co jsou největší priority zadavatele projektu. Dále bylo třeba se seznámit s prostředím obchodování vozidel do zahraničí a finského automobilového trhu, sbírat interní data od společnosti Škoda auto a finského importéra, seznámit se s dostupnými interními daty. Realizace analýzy finského automobilového trhu, konkurence a trendů na daném trhu pomocí principů zpravodajského cyklu podložená informacemi z důvěryhodných zdrojů byla jedním z požadavků zadavatele projektu a zároveň cílem práce. Následovalo předzpracování a vizualizace interních dat za účelem tvorby dashboardů pro oddělení zahraničního prodeje, které byly nezbytné pro splnění cílů práce. Poslední činností realizace práce byla distribuce všech výsledků práce zadavateli projektu a jejich následná validace ze strany zadavatele projektu, která mi slouží jako zpětná vazba na moji diplomovou práci.
Klíčová slova: sběr požadavků; vizualizace dat; analýza požadavků; competitive intelligence
Název práce: Analysis of car sales to Finland
Autor(ka) práce: Bartoš, Filip
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Smolníková, Markéta
Oponenti práce: Potančok, Martin
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The diploma thesis Analysis of car sales to Finland focuses on creation of a reporting tool that will enable analysis of the relationship between sold vehicles and the profitability of the Finnish dealer network at the international sales department of the Škoda auto company. The goal of the work is a visualization of the company's internal data for display, the automation of the analysis of profitability factors according to the best practice of data visualization and the analysis of Škoda auto's competitors on the Finnish market using competitive intelligence techniques. In order to fulfil the objectives of the work, it was first necessary to collect and analyse requirements of the stakeholder, which is an important part of successful implementation of the project, but it is often forgotten. The requirements analysis is a part of the business and data assignment of the project, and thanks to its results, it is possible to find out what the biggest priorities of the stakeholder are. Furthermore, it was necessary to become familiar with the environment of trading vehicles abroad and the Finnish automotive market, to collect internal data from Škoda auto company and Finnish importer, to become familiar with available internal data. Realization of the analysis of the Finnish automobile market, competitors and trends in given market using the principles of the intelligence cycle supported by information from reliable sources was one of the requirements of the stakeholder and at the same time the goal of the work. This was followed by the pre-processing and visualization of internal data for a purpose of creating dashboards for the international sales department, which were necessary for the fulfilment of the work objectives. The last activity of the work implementation was a distribution of all work results to the stakeholder and their subsequent validation by the stakeholder, which serves as a feedback for my diploma thesis.
Klíčová slova: competitive intelligence; data visualization; collection of requirements; analysis of requirements

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data a analytika pro business
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 2. 2023
Datum podání práce: 29. 11. 2023
Datum obhajoby: 23. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83702/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: