Strategická analýza společnosti 4fin Better together, a.s

Název práce: Strategická analýza společnosti 4fin Better together, a.s
Autor(ka) práce: Pashayev, Ilgar
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Krause, Josef
Oponenti práce: Kupec, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce formulovat doporučení pro firmu 4fin Better together, a.s. na základě výsledků strategické analýzy pro zlepšení postavení na trhu a dosažení dlouhodobého úspěchu podniku. Provedená strategická analýza vysvětluje vztah společnosti s okolním prostředím a vyhodnocuje vnitřní zdroje. Bakalářská práce je rozdělená do dvou části. V první, teoretické části jsou vysvětlovány důležité termíny a nástroje spojené se strategickou analýzou. V druhé, praktické části jsou aplikovány nástroje, zmíněné v části předchozí, na vybranou společnost. V závěru je provedená syntéza výsledků z provedené strategické analýzy a jsou navrženy specifické doporučení pro vybranou společnost.
Klíčová slova: strategie; vnitřní zdroje podniku; analýza; makrookolí podniku; strategická analýza; mikrookolí podniku
Název práce: Strategic analysis of a Business Organization, 4fin Better together a.s
Autor(ka) práce: Pashayev, Ilgar
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Krause, Josef
Oponenti práce: Kupec, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to formulate a recommendation for the company 4fin Better together, a.s. based on the results of a strategic analysis, to improve the market position and achieve the long-term success of the company. The carried out strategic analysis explains the company's relationship with the business environment and evaluates its internal resources. The bachelor thesis is divided into two parts. In the first, theoretical part, important terms and tools associated with strategic analysis are explained. In the second, practical part, the tools mentioned in the previous part are applied to the selected company. In the conclusion, a synthesis of the results of the strategic analysis is carried out and specific recommendations are proposed for the selected company.
Klíčová slova: strategic analysis; business environment; internal resources of the company; analysis; competition; strategy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 5. 2023
Datum podání práce: 30. 11. 2023
Datum obhajoby: 24. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84618/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: