Uživatelská reflexe používání sociálních sítí a vnímání jejich dopadů na psychiku

Název práce: Uživatelská reflexe používání sociálních sítí a vnímání jejich dopadů na psychiku
Autor(ka) práce: Marková, Hana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sigmund, Tomáš
Oponenti práce: Novotná, Anna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá tématem sebereflexe uživatelů na používání sociálních sítí a vnímání jejich dopadů na duševní pohodu. Cílem je analyzovat zejména reflexi prostřednictvím pocitů uživatelů v konkrétních každodenních situacích. Čtyři kapitoly jsou věnované rešerši literatury, a to z několika pohledů. Nejprve jsou představené sociální sítě a techniky, kterými ovlivňují uživatele. Následně je upřena pozornost na samotné uživatele – na dopady technik s ohledem na jejich duševní pohodu, na motivaci lidí používat sítě a problematiku digitálního well-beingu. Kvalitativní výzkum je proveden v kontextu čtyř výzkumných otázek, které se zaměřují na uživatelovy pocity, silné/slabé stránky a změnu používání sítí. Data jsou získávána pomocí polostrukturovaných rozhovorů a uživatelských deníků. Jsou vyhodnocena u jednotlivých účastníků výzkumu a dále zobecněna v zakotvené teorii. Ústředním zjištěním je, že uživatelé vnímají používání sítí ve vztahu ke své duševní pohodě pozitivně, přestože si uvědomují mnoho negativních pocitů. Teorie sestavuje model, který popisuje proces sebereflexe uživatele a definuje její čtyři druhy podle uživatelovy motivace ke změně návyků na sítích a zájmu o sebereflexi.
Klíčová slova: uživatel; sebereflexe; sociální sítě; duševní pohoda
Název práce: User reflection on the use of social networking sites and perceptions of their impact on well-being
Autor(ka) práce: Marková, Hana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sigmund, Tomáš
Oponenti práce: Novotná, Anna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the topic of users' self-reflection on the use of social networking sites and perceptions of their impact on mental well-being. The aim is to analyse reflection through users' feelings in specific everyday situations. Four chapters are devoted to literature research from several perspectives. First, social networking sites and the techniques by which they influence users are introduced. Then, the focus is on the users themselves - the effects of the techniques on their mental well-being, people's motivation to use the social networking sites and the issue of digital well-being. Qualitative research is conducted in the context of the four research questions that focus on user feelings, strengths/weaknesses, and change in network use. Data are collected using semi-structured interviews and user diaries. They are evaluated for individual research participants and further generalized in a grounded theory. Main finding is that users perceive the use of social networking sites positively in relation to their mental well-being, although they are aware of many negative feelings when using networks. The theory builds a model that describes the user's self-reflection process and defines its four types according to the user's motivation to change habits on networks and his interest in self-reflection.
Klíčová slova: social networking sites; users; digital well-being; self-reflection

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kognitivní informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 10. 2022
Datum podání práce: 2. 12. 2023
Datum obhajoby: 25. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82403/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: