Demografická komparace výsledků sčítání lidu 2011 a 2021

Název práce: Demografická komparace výsledků sčítání lidu 2011 a 2021
Autor(ka) práce: Havelková, Dominika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hon, Filip
Oponenti práce: Frömmelová, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zaměřuje na demografickou komparaci výsledků ze sčítání 2011 a 2021. Jedná se o poslední dvě sčítání, která na našem území proběhla a vzhledem k aktuálnosti výsledků z roku 2021 doposud nebyla zpracována žádná podrobná komparativní analýza mezi jejich výsledky. Cílem práce je provedení komparativní analýzy u vybraných demografických ukazatelů, zasazených do komparace metodik obou sčítání a identifikovat změny a trendy, které během uplynulého desetiletí mezi sčítáními u populace na našem území nastaly. První část práce se věnuje teoretickému vymezení pojmů, které jsou nadále v práci používány. Druhá část práce se zaměřuje na historii sčítání na našem území, s důrazem na sčítání v letech 2011 a 2021, kde je věnována pozornost i samostatným změnám z pohledu realizace a metodik. Poslední třetí část práce se věnuje samostatnému srovnání výsledků obou sčítání z hlediska demografických aspektů.
Klíčová slova: sčítání lidu; obyvatelstvo; komparativní analýza; trendy a změny
Název práce: Demographic comparison of 2011 and 2021 census results
Autor(ka) práce: Havelková, Dominika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hon, Filip
Oponenti práce: Frömmelová, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master thesis focuses on the demographic comparison of the results of the 2011 and 2021 censuses. These are the last two censuses that have been conducted in our territory and due to the timeliness of the 2021 results, no detailed comparative analysis between their results has been prepared so far. The aim of the thesis is to perform a comparative analysis of selected demographic indicators, placed in the context of the methodologies of both censuses, and to identify changes and trends that have occurred in the population in our territory during the past decade between the censuses. The first part of the thesis is devoted to the theoretical definition of the terms used later in the thesis. The second part of the thesis focuses on the history of censuses in our territory, with an emphasis on the 2011 and 2021 censuses, and examines independent changes in terms of census implementation and methodology. The last third part is devoted to a comparison of the results of the two censuses in term of demographic aspects.
Klíčová slova: trends and changes; census; population; comparative analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomická demografie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra demografie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 3. 2023
Datum podání práce: 3. 12. 2023
Datum obhajoby: 23. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84381/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: