Porovnání nástrojů pro projektové řízení v kontextu moderních trendů a technologií

Název práce: Porovnání nástrojů pro projektové řízení v kontextu moderních trendů a technologií
Autor(ka) práce: Čermáková, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Svatá, Vlasta
Oponenti práce: Korčák, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zaměřuje na porovnání nástrojů pro projektové řízení v kontextu moderních trendů a technologií, které jsou v současné době na trhu k dispozici. Hlavním cílem této práce je provést podrobné porovnání vybraných nástrojů pro projektové řízení. Práce se zaměřuje na porovnání nástrojů, které jsou využívány v praxi a jsou nejvhodnější pro moderní projekty. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V teoretické části práce jsou nejprve představeny základní pojmy a koncepty projektového řízení a podrobná analýza trendů a technologií, včetně agilního řízení projektů, Scrum a Kanban metodologií. Dále je představena řada nástrojů pro řízení projektů, jako je Jira, GitHub, Asana a další. Pro každý nástroj jsou popsány jeho funkce, výhody a nevýhody. V praktické části práce jsou vybrané nástroje porovnány na základě předem určených kritérií jako je cena, funkčnost, uživatelské rozhraní a další. Pro každý nástroj je také provedeno testování na konkrétním projektu, aby bylo možné zhodnotit, jak se nástroj chová v praxi a jaký má potenciál pro využití během různých typů projektů. Výsledkem práce je podrobné srovnání vybraných nástrojů, zhodnocení, jakým způsobem reflektují moderní trendy a technologie v oblasti projektového řízení a doporučení nejvhodnějších nástrojů pro konkrétní potřeby a typy projektů. Tato práce může být užitečným zdrojem informací pro profesionály a manažery v oblasti projektového řízení, kteří hledají nejlepší nástroje pro řízení svých projektů v moderním prostředí.
Klíčová slova: Asana; automatizace; Jira; umělá inteligence; agilní projektové řízení; moderní trendy; porovnání nástrojů; ProjectPlace; projektové řízení; týmová spolupráce; technologie
Název práce: Comparison of project management tools in the context of modern trends and technologies
Autor(ka) práce: Čermáková, Petra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Svatá, Vlasta
Oponenti práce: Korčák, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis focuses on the comparison of project management tools in the context of modern trends and technologies currently available on the market. The main objective of this thesis is to make a detailed comparison of selected project management tools. The thesis focuses on the comparison of tools that are used in practice and are most suitable for modern projects. The thesis is divided into two main parts. The theoretical part introduces the basic terms and concepts of project management and a detailed analysis of trends and technologies, including agile project management, Scrum and Kanban methodologies. Number of project management tools such as Jira, Github, Asana and others are introduced. Its features, advantages and disadvantages are described for each tool. The selected tools are compared in the practical part of the thesis. The comparison is based on predefined criteria such as cost, functionality, user interface and others. Testing is also performed on a specific project to evaluate how each tool behaves in practice and what are the benefits in different types of projects. The result of the work is a detailed comparison of the selected tools, an assessment of how they reflect modern trends and technologies in project management, and recommendations of the most appropriate tools for specific needs and project types. This work can be a useful resource for project management professionals and managers looking for the best tools to manage their projects in a modern environment.
Klíčová slova: Jira; modern trends; project management; team collaboration; agile project management; automation; technology; tool comparison; Asana; ProjectPlace; Artificial Intelligence

Informace o studiu

Studijní program / obor: Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 3. 2023
Datum podání práce: 3. 12. 2023
Datum obhajoby: 25. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84308/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: