Využití kryptoměn jako prostředku k dosažení dobrých peněz

Název práce: Využití kryptoměn jako prostředku k dosažení dobrých peněz
Autor(ka) práce: Stříteský, Vít
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlík, Ján
Oponenti práce: Vacura, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá komplexním studiem měny a následným rozvinutím řady praktických požadavků na měny (konkrétně kryptoměny) za účelem dosažení tzv. „dobrých peněz“. Tyto požadavky budou vycházet z koncepcí ekonoma a filosofa Friedricha Augusta von Hayeka. Práce nejprve teoreticky zkoumá měnu, její definici, funkce, typy a měnové systémy, se zvláštním důrazem na Hayekovy teorie konkurence měn. Dále se věnuje kritice a odpovědím na Hayekovu teorii, zkoumá důsledky špatné měnové politiky, a poskytuje přehled o kryptoměnách a jejich teoretických základech. Praktická část práce se soustředí na analýzu trhu s kryptoměnami a jejich porovnání s Hayekovou vizí ideální měny. Zabývá se chováním a vývojem klíčových kryptoměn včetně Bitcoinu, zkoumá jejich tržní kapitalizaci, volatilitu a korelaci s tradičními finančními aktivy. Práce dále posuzuje, zda a jak jednotlivé kryptoměny, včetně stablecoinů, vyhovují Hayekovým kritériím „dobré měny,“ včetně stability kupní síly, pružnosti nabídky, omezení vládních zásahů, a transparentnosti. Závěr práce představuje syntézu zjištění a diskutuje o současném a potenciálním vývoji kryptoměn ve vztahu k Hayekovým ideálům. Práce zdůrazňuje, že žádná současná kryptoměna plně nenaplňuje Hayekovy představy o ideální měně, ale některé aspekty, jako je decentralizace a odolnost vůči vládním zásahům, naznačují významný potenciál pro budoucí vývoj v této oblasti. Práce tak přináší důležitý pohled na dynamický vývoj digitálních měn a jejich potenciální vliv na globální finanční systémy a ekonomické teorie.
Klíčová slova: Hayekova teorie; Konkurence měn; Měnová politika; Soukromé peníze; Bitcoin; Stablecoiny; Decentralizace; Měnová stabilita; Kryptoměny; Měna
Název práce: Using cryptocurrencies as a means to make good money
Autor(ka) práce: Stříteský, Vít
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pavlík, Ján
Oponenti práce: Vacura, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis comprehensively studies currency and develops practical requirements for cryptocurrencies to create "good money." The requirements are based on the concepts of economist and philosopher Friedrich August von Hayek to achieve this goal. The thesis first examines currency, specifically its definition, functions, types, and monetary systems, with a focus on Hayek's theories of currency competition. Critiques and responses to Hayek's theory are then explored, followed by an analysis of the negative ramifications of poor monetary policy. Finally, a comprehensive overview of cryptocurrencies and their theoretical foundations is provided. The practical section of the thesis centers on scrutinizing the cryptocurrency market and its correlation with Hayek's conception of a perfect currency. It investigates the performance and growth of significant cryptocurrencies, such as Bitcoin, by examining their market capitalization, volatility, and linkages with traditional financial instruments. The paper assesses if and how particular cryptocurrencies - stablecoins among them - meet Hayek's criteria for what makes a "good currency." The standards include stability in purchasing power, flexibility in supply, transparency, and limitations on government involvement. The paper synthesizes the outcomes and talks about how cryptocurrencies may evolve according to Hayek's concepts. The paper highlights that while no current cryptocurrency satisfies Hayek's ideal currency concept, certain features like decentralization and resistance to government intervention indicate substantial potential for future advancements in this field. Therefore, the research provides critical knowledge regarding the ongoing evolution of digital currencies and their potential influence on global financial models and economic theories.
Klíčová slova: Currency; Stablecoins; Decentralization; Monetary stability; Monetary policy; Cryptocurrencies; Hayek's theory; Currency competition; Denationalization of money; Bitcoin

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kognitivní informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 12. 2022
Datum podání práce: 3. 12. 2023
Datum obhajoby: 25. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83019/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: