Postoptimalizační analýza v úlohách vícekriteriálního lineárního programování

Název práce: Postoptimalizační analýza v úlohách vícekriteriálního lineárního programování
Autor(ka) práce: Kubcová, Klára
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sekničková, Jana
Oponenti práce: Kuncová, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá odvozením postupů pro postoptimalizační analýzu v úlohách vícekriteriálního lineárního programování pro vybrané metody s informací a priori. Vybranými metodami jsou agregace účelových funkcí, lexikograficky kompromisní řešení, minimalizace vzdálenosti od ideálu dle lineární a Čebyševovy metriky, kompromisní řešení podle minimální komponenty a cílové programování. Na základě postupů pro jednokriteriální lineární programování a konkrétní metodu jsou v teoretické části práce odvozeny postupy pro analýzu citlivosti každé zmíněné metody. Dále je v práci odvození pro postoptimalizační změny, zejména změna rozměru modelu pro jednu vybranou metodu vícekriteriálního lineárního programování, kterou je princip agregace účelových funkcí. V praktické části práce jsou tyto postupy ukázány a otestovány na vzorovém příkladu.
Klíčová slova: vícekriteriální lineární programování; postoptimalizační analýza; analýza citlivosti; postoptimalizační změny
Název práce: Postoptimization analysis in multicriteria linear programming problems
Autor(ka) práce: Kubcová, Klára
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sekničková, Jana
Oponenti práce: Kuncová, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The work deals with the derivation of procedures for postoptimization analysis in multicriteria linear programming tasks for selected methods with a priori information. The selected methods are aggregation of objective functions, lexikographical compromise method, minimization of the distance from the ideal according to linear and Chebyshev metrics, compromise solutions according to minimum components and goal programming. Based on procedures for single-criteria linear programming and a specific method, procedures for sensitivity analysis of each mentioned method are derived in the theoretical part of the thesis. Furthermore, the work includes a derivation for postoptimization changes, especially the change in model dimensions, for one selected method of multicriteria linear programming, which is the principle of aggregation of objective functions. In the practical part of the thesis, these procedures are shown and tested on an example.
Klíčová slova: multicriteria linear programming; postoptimization analysis; sensitivity analysis; postoptimization changes

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 10. 2021
Datum podání práce: 3. 12. 2023
Datum obhajoby: 25. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78186/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: