Implementace dialogového systému pro ovládání hlasové schránky

Název práce: Implementace dialogového systému pro ovládání hlasové schránky
Autor(ka) práce: Kopecká, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vencovský, Filip
Oponenti práce: Vojíř, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na návrh a implementaci dialogového systému, který umožní efektivní ovládání hlasové schránky. V práci je provedena rešerše dialogových systémů. Následuje přehled existujících hlasových schránek, kde je využita metoda komparace. Za pomoci dotazníkového šetření autor zjišťuje, proč se v České republice hlasové schránky příliš nevyužívají. Navrhuje možné řešení dialogového systému, pro jehož implementaci je vybrán Rasa framework. Implementovaný prototyp bota umožňuje uživateli zprávy z hlasové schránky číst, poslouchat a reagovat na ně. Vytvořený bot je testován metodou strukturovaného pozorování a jeho nedostatky jsou následně upraveny. Výsledkem práce je bot, který zlepšuje ovládání hlasové schránky.
Klíčová slova: hlasová schránka; chatbot; TTS; dialogový systém; STT
Název práce: Implementation of dialogue system to control voicemail
Autor(ka) práce: Kopecká, Lucie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vencovský, Filip
Oponenti práce: Vojíř, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor’s thesis focuses on the proposal and implementation of a dialogue system that will enable effective voicemail control. The work incorporates a research of dialog systems. Overview of existing voicemails follows, where method of comparison is used. With the help of a questionnaire survey, the author finds out why voicemail is not widely used in the Czech Republic. Possible solution of dialog system is proposed for whichs implementation is selected Rasa framework. The implemented bot prototype allows the user to read, listen to, and respond to voicemail messages. The created bot is tested using the method of structured observation and its shortcomings are subsequently adjusted. The result of the work is a bot that improves voicemail control.
Klíčová slova: voicemail; dialog system; chatbot; TTS; STT

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 5. 2023
Datum podání práce: 6. 12. 2023
Datum obhajoby: 30. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84639/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: