Komparace personálních činností malé a středně velké společnosti

Název práce: Komparace personálních činností malé a středně velké společnosti
Autor(ka) práce: Černá, Karolína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Oponenti práce: Hořáková, Marie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem práce je provedení komparace personálních činností malé a střední společnosti prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů. V práci jsou uvedeny rozdílné přístupy společností k jednotlivým personálním činnostem, pozornost je věnována míře formálnosti a incidentům, které míru formálnosti ve společnostech urychlily. Míra formálnosti je silnější v případě středně velkého podniku, ovšem ne napříč všemi personálními činnostmi, například proces oslovování, získávaní a adaptace zaměstnanců byl v porovnání s malou společností méně formální. Dále byl u středně velkého podniku zjištěn silný vliv předmětu podnikání na míru formalizace personálních činností, u malého podniku formalizaci napomohl především růst společnosti, ke kterému v posledních letech dochází. V návaznosti na provedenou komparaci jsou v práci navrženy změny personálních procesů obou společností.
Klíčová slova: malé a středně velké podniky (MSP); personální činnosti; personální procesy; kritické incidenty
Název práce: Comparison of human resource practices of small and medium-sized companies
Autor(ka) práce: Černá, Karolína
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Oponenti práce: Hořáková, Marie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main goal of this thesis is to perform a comparison of HR practices in a small and medium-sized companies, which is achieved by semi-structured interviews. Based on research, different approaches are described across individual HR practice of companies. Attention is mainly paid to the degree of formality of HR practices and incidents that affect the degree of formality in the company. The level of formality is stronger in a medium-sized company, but not across all HR practices, for example the process of recruitment, selection and adapting was less formal compared to a small company. Furthermore, it is found a strong influence of the subject of business on the degree of formalization of personnel activities, especially in the case of a medium-sized company. In a small company, formalization was mainly caused by the growth of the company, which has been occurring in recent years. At the end of this thesis are suggestions of changes of HR processes based on the company comparison.
Klíčová slova: human resources management; small and medium-sized firms (SMEs); HR process; critical incidents

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 6. 2023
Datum podání práce: 7. 12. 2023
Datum obhajoby: 24. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84807/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: