Navrhněte program pro zobrazení kopenogramu zadané funkce v Pythonu

Název práce: Navrhněte program pro zobrazení kopenogramu zadané funkce v Pythonu
Autor(ka) práce: Waller, David
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Chadim, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce má za hlavní cíl navrhnout a implementovat aplikaci pro zobrazení algoritmů ve formě kopenogramů. Je tedy věnována problematice grafického zobrazení algoritmů a analýze nástrojů, které by se pro prezentaci algoritmů mohly použít. V teoretické části představujeme různé způsoby zobrazování algoritmů pomocí jednotlivých typů diagramů včetně kopenogramů. Poté se věnujeme analýze nástrojů, které se pro tuto problematiku dají využít. Na to navazujeme úvodem do knihovny Tkinter, která se zabývá grafickým rozhraním v jazyku Python a která bude jednou z technologií pro vývoj aplikace. V praktické části se zabýváme návrhem a implementací samotné aplikace pro zobrazení algoritmů pomocí kopenogramu. V kapitolách této části podrobně popisujeme jednotlivé funkcionality aplikace a naši implementaci. Součástí praktické části je uživatelská příručka s návodem pro ovládání aplikace a ukázkou vygenerovaného kopenogramu ze vzorové funkce.
Klíčová slova: kopenogram; algoritmy; python; grafické zobrazení; diagramy
Název práce: Design a program to display the kopenogram of a given function in Python
Autor(ka) práce: Waller, David
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Chadim, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main goal of this work is to design and implement an application for displaying algorithms in the form of kopenograms. It is also dedicated to the issue of graphical representation of algorithms and the analysis of tools that could be used for the presentation of algorithms. In the theoretical part, we present different ways of displaying algorithms using individual types of diagrams, including kopenograms. Then we analyze the tools that can be used for this topic. We follow this with an introduction to the Tkinter library, which deals with the graphical interface in the Python language and which will be one of the technologies for developing this application. In the practical part, we deal with the design and implementation of the application itself for displaying algorithms using a kopenogram. In the chapters of this part, we describe in detail the individual functionalities of the application and our implementation. Another part of the practical part is a user manual with instructions for operating the application and a picture of the generated kopenogram from a sample function.
Klíčová slova: kopenograms; algorithms; graphical display; diagrams; python

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 6. 2023
Datum podání práce: 8. 12. 2023
Datum obhajoby: 30. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/85344/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: