Environmentální politika v místním a mezinárodním podnikání: Příklad Mexika

Název práce: Environmental policies in local and international business: Example of Mexico
Autor(ka) práce: Yáñez Utrilla, Luis Carlos
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lisa, Aleš
Oponenti práce: Dvořák, Antonín
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The purpose of this thesis is to examine the interplay between environmental policies and businesses, arguing that these policies should be viewed as opportunities rather than restrictions. Through a comprehensive analysis, the research investigates various aspects of environmental policies, demonstrating how they stimulate innovation, encourage sustainable practices, and promote corporate social responsibility. It argues that businesses can increase their long-term sustainability, build stakeholder trust, and contribute significantly to the worldwide effort towards environmental sustainability by aligning themselves with and embracing environmental policies. The thesis focused on various key terms and concepts that are relevant to environmental sustainability, corporate social responsibility, circular economy, and compliance. The discussion also covered the importance of engaging with stakeholders, adopting the triple-bottom-line approach, and using renewable energy sources. The emphasis was on the positive impacts of proactively implementing environmental policies, such as reducing carbon footprint, adapting to climate change, and achieving sustainable development goals. These discussions support the thesis's central argument that considering environmental policies as opportunities instead of constraints is not only ethical but also beneficial for businesses in navigating the complex terrain of global commerce.
Klíčová slova: Environmental Policies; Sustainability; Compliance
Název práce: Environmentální politika v místním a mezinárodním podnikání: Příklad Mexika
Autor(ka) práce: Yáñez Utrilla, Luis Carlos
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lisa, Aleš
Oponenti práce: Dvořák, Antonín
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Účelem této práce je prozkoumat souhru mezi environmentálními politikami a podnikáním s tím, že tyto politiky by měly být vnímány spíše jako příležitosti než jako omezení. Prostřednictvím komplexní analýzy výzkum zkoumá různé aspekty environmentálních politik a ukazuje, jak stimulují inovace, podporují udržitelné postupy a podporují společenskou odpovědnost firem. Tvrdí, že podniky mohou zvýšit svou dlouhodobou udržitelnost, vybudovat důvěru zainteresovaných stran a významně přispět k celosvětovému úsilí o udržitelnost životního prostředí tím, že se připojí k environmentální politice a přijmou ji. Práce se zaměřila na různé klíčové pojmy a koncepty, které jsou relevantní pro udržitelnost životního prostředí, společenskou odpovědnost firem, oběhové hospodářství a dodržování předpisů. Diskuse se také zabývala významem zapojení zainteresovaných stran, přijetím přístupu trojího spodního řádku a využíváním obnovitelných zdrojů energie. Důraz byl kladen na pozitivní dopady proaktivní implementace environmentálních politik, jako je snížení uhlíkové stopy, přizpůsobení se změně klimatu a dosažení cílů udržitelného rozvoje. Tyto diskuse podporují hlavní argument teze, že zvažování environmentálních politik jako příležitostí namísto omezení je nejen etické, ale také prospěšné pro podniky při orientaci ve složitém terénu globálního obchodu.
Klíčová slova: Environmentální politika; Udržitelnost; Soulad

Informace o studiu

Studijní program / obor: International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 9. 2022
Datum podání práce: 8. 12. 2023
Datum obhajoby: 29. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81486/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: