Segmentace trhu nehtových salónů

Název práce: Segmentace trhu nehtových salónů
Autor(ka) práce: Tisoňová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Tahal, Radek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je odkrytí a rozvoj segmentů na trhu nehtových salónů a formulace doporučení v oblasti marketingu pro účinné oslovení daných segmentů. Teoretická část práce se zaměřuje na definici služeb a jejich popis společně se specifiky marketingu služeb. Následně byl představen koncept spotřebního chování a segmentace, včetně samotného procesu a jeho metod. Teoretická část je ukončena představením nehtových salónů a nastíněním možné segmentace na tomto trhu. Úvodem praktické části jsou prezentovány použité metody práce. Následně je popsán postup odkrytí celkem čtyř segmentů na trhu nehtových salónů na základě sekundárních dat MML-TGI. Skrze kontingenční a korespondenční analýzu, vícerozměrné škálování, popisnou statistiku a MCART analýzu byl sestaven profil jednotlivých segmentů. Ten byl následně rozšířen o spotřební chování v oblasti služeb nehtových salónů pomocí sběru a analýzy primárních dat, k čemuž bylo přistoupeno pomocí polo-strukturovaných rozhovorů a tematické analýzy. Na základě výsledků analýzy primárních a sekundárních dat jsou sepsána doporučení k efektivnímu oslovení segmentů nehtových salónů. Takové doporučení však bylo možné sestavit pouze pro dva ze čtyř odhalených segmentů z důvodu nedostatečné významnosti odkrytých charakteristik segmentu Autentických jedinců a Individualistů.
Klíčová slova: Segmentace; nehtové salóny; služby; marketingová komunikace; spotřební chování
Název práce: Market segmentation of nail salons
Autor(ka) práce: Tisoňová, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Tahal, Radek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to reveal and develop the segments of the nail salon market and to formulate marketing recommendations to effectively reach these segments. The theoretical part of the thesis focuses on the definition of services and their description along with the specifics of service marketing. Subsequently, the concept of consumer behavior and segmentation was introduced, including the process itself and its methods. The theoretical part is ended by introducing nail salons and outlining the possible segmentation in this market. The practical part is introduced by presenting the methods used in the thesis. Subsequently, the process of uncovering a total of four segments in the nail salon market based on MML-TGI secondary data is described. Through contingency and correspondence analysis, multivariate scaling, descriptive statistics and MCART analysis, a profile of each segment was constructed. This was subsequently expanded to consumer behavior in nail salons through primary data collection and analysis, which was approached through semi-structured interviews and thematic analysis. Based on the results of the primary and secondary data analysis, recommendations are written to effectively reach the nail salon segments. However, such recommendations could only be made for two of the four segments revealed due to the lack of significance of the revealed characteristics of the Authentic Individuals and Individualists segments.
Klíčová slova: nail salons; Segmentation; services; marketing communication; consumer behavior

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 6. 2023
Datum podání práce: 10. 12. 2023
Datum obhajoby: 1. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84960/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: