Analýza vedoucích pracovníků v oblasti leadershipu ve vybrané společnosti

Název práce: Analýza vedoucích pracovníků v oblasti leadershipu ve vybrané společnosti
Autor(ka) práce: Zajíčková, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jarošová, Eva
Oponenti práce: Škuba, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se věnuje aplikované praxi tým lídrů ve vybrané společnosti a jejich vnímaným rozvojovým potřebám v oblasti leadershipu v kontextu aktuálních poznatků o leadershipu. Hlavním cílem práce bylo zmapovat vnímání leadershipu ve vybrané společnosti a najít případné mezery na základě porovnání potřeb v rozvoji lídrů a nabídky společnosti. Navazujícími dílčími cíli bylo zjištění preferencí a potřeb lídrů v oblasti jejich rozvoje, zjištění současného systému rozvoje lídrů vybrané společnosti spolu s analýzou jeho předností a nedostatků a v případě objevení mezer a nedostatků navržení opatření či doporučení pro lídry a jejich rozvoj. Cílů práce bylo dosaženo za využití metod kvalitativního výzkumu. Tento výzkum spočíval v analýze podnikové dokumentace a v hloubkových (polostrukturovaných) rozhovorech s vedoucími pracovníky a hlavní představitelkou HR oddělení. Z výzkumu vyplynulo, že tým lídři vnímají svou roli tým lídra i leadership jako takový jak z lidské, tak z úkolové stránky. Nejvýznamnějším zjištěným nedostatkem v aplikované praxi společnosti je chybějící formální příprava na pozici tým lídra včetně definování jeho role a očekávání. Práce poskytuje vybrané společnosti doporučení týkající se podoby této formální přípravy, zavedení mentoringu, zavedení prostoru pro vzdělávání tým lídrů a využití nových rozvojových metod.
Klíčová slova: rozvoj; vnímaná role lídra; leadership; potřeby lídrů; systém rozvoje
Název práce: Analysis of the leadership of managers in the selected company
Autor(ka) práce: Zajíčková, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jarošová, Eva
Oponenti práce: Škuba, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis focuses on the applied practice of team leaders in a selected company and their perceived leadership development needs in the context of current leadership knowledge. The main objective of the thesis was to map the perceptions of leadership in the selected company and to find any gaps by comparing the development needs of leaders and the company's offerings. The subsequent sub-objectives were to identify the preferences and needs of leaders in the area of their development, to identify the current system of leadership development in the selected company along with an analysis of its strengths and weaknesses, and if gaps and weaknesses were found, to propose measures or recommendations for leaders and their development. The objectives of the thesis were achieved using qualitative research methods. This research consisted of an analysis of company documentation and in-depth (semi-structured) interviews with managers and the head of the HR department. The research revealed that team leaders perceive their role as a team leader and leadership as such from both a human and task perspective. The most significant gap identified in the company's applied practice is the lack of formal preparation for the team leader position, including defining the role and expectations. The paper provides recommendations to the selected company regarding the form of this formal preparation, the introduction of mentoring, the introduction of a space for team leader development and the use of new development methods.
Klíčová slova: development; leadership; the perceived role of a leader; needs of leaders; development system

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 2. 2023
Datum podání práce: 10. 12. 2023
Datum obhajoby: 29. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83949/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: