Nástroje zdanění užívaní produktu e-cigarety a možné dopady na výrobce

Název práce: Nástroje zdanění užívaní produktu e-cigarety a možné dopady na výrobce
Autor(ka) práce: Dildina, Polina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Koľveková, Gabriela
Oponenti práce: Džbánková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem bakalářské práce je ukázat, jaký vliv na chování výrobců mohou mít různé přístupy ke zdanění elektronických cigaret na příkladu vybraných států, pokud přístupy jsou založeny na vnímání zdravotních účinků a škodlivých následků užívání této produkce. Pro dosažení stanoveného cíle byla provedena analýza sekundárních dat – databází, odborné literatury a oficiálních stránek analyzovaných států. Údaje z teoretické části byly následně implementovány do metody vícekriteriálního rozhodování. Na základě výsledků provedené analýzy byly popsány potenciální dopady na chování výrobců na trhu elektronických cigaret. Chování výrobců závisí na kombinaci faktorů, včetně daňové regulace, která se výrazně liší pro jednotlivé státy. Z toho vyplývá, že význam daného faktoru musí být zhodnocen z komplexního pohledu.
Klíčová slova: návykové látky; elektronické cigarety; vícekriteriální rozhodování; výrobci; dovozci; daně
Název práce: Taxation Tools for the Use of E-Cigarette Products and Potential Impacts on Manufacturers
Autor(ka) práce: Dildina, Polina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Koľveková, Gabriela
Oponenti práce: Džbánková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main goal of the bachelor's thesis is to demonstrate the potential impact on manufacturers' behaviour of various approaches to taxing electronic cigarettes using selected countries as examples, provided that these approaches are based on the perception of the health effects and harmful consequences of using this product. To achieve the defined objective, an analysis of secondary data - databases, expert literature and the official websites of the analysed countries was conducted. Data from the theoretical section were subsequently integrated into a multicriteria decision-making method. Based on the results of the analysis, potential effects on the behaviour of electronic cigarette manufacturers in the market were described. Manufacturers' behaviour depends on a combination of factors, including tax regulation, which significantly varies among individual states. From this, it follows that the significance of this factor must be evaluated from a comprehensive perspective.
Klíčová slova: electronic cigarettes; manufacturers; addictive substances; taxes; multicriteria decision-making method; suppliers

Informace o studiu

Studijní program / obor: Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 2. 2023
Datum podání práce: 11. 12. 2023
Datum obhajoby: 23. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83625/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: