Analýza CSR aktivit vybrané společnosti

Název práce: Analýza CSR aktivit vybrané společnosti
Autor(ka) práce: Nevřivová, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Vlasák, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce "Analýza CSR aktivit vybrané společnosti" je zaměřena na komplexní hodnocení a analýzu aktivit firemní sociální odpovědnosti (CSR) ve společnosti Škoda Auto. Práce zkoumá, jak společnost implementuje CSR do svých obchodních a marketingových strategií, a jak se to projevuje v jejím vnímání veřejností a zákazníky. Detailně se věnuje analýze dopadu CSR aktivit na image firmy, vztah mezi CSR a nákupním chováním spotřebitelů, a rovněž zkoumá vliv těchto aktivit na udržitelnost a environmentální politiku společnosti. V práci jsou analyzovány největší konkurenti společnosti Škoda Auto na českém trhu. Při výzkumu byla využita primární i sekundární data, například kvantitativní data z průzkumu MML-TGI nebo dotazník. Byly stanoveny hypotézy, které byly následně statisticky vyhodnoceny. Na základě získaných výsledků práce nabízí doporučení pro efektivnější CSR komunikaci a strategie pro zvýšení povědomí o CSR aktivitách společnosti, s cílem posílit její pozici na trhu a zlepšit vztahy se zákazníky.
Klíčová slova: CSR; Udržitelnost; Teorie tří pilířů; Škoda Auto
Název práce: Analysis of CSR activities of the selected company
Autor(ka) práce: Nevřivová, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Vlasák, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis "Analysis of CSR activities of a selected company" is focused on a comprehensive evaluation and analysis of corporate social responsibility (CSR) activities in Skoda Auto. The thesis examines how the company implements CSR in its business and marketing strategies and how this is reflected in its perception by the public and customers. It analyses in detail the impact of CSR activities on the company's image, the relationship between CSR and consumer purchasing behaviour, and examines the impact of these activities on the company's sustainability and environmental policy. The thesis analyses the biggest competitors of Skoda Auto in the Czech market. The research uses primary and secondary data, such as quantitative data from the MML-TGI survey or a questionnaire. Hypotheses were set, which were then statistically evaluated. Based on the results obtained, the thesis offers recommendations for more effective CSR communication and strategies to increase awareness of the company's CSR activities to strengthen its market position and to improve customer relations.
Klíčová slova: Three Pillars of Sustainability; Sustainability; CSR; Skoda Auto

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 10. 2022
Datum podání práce: 11. 12. 2023
Datum obhajoby: 23. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83070/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: