Business Intelligence řešení pro jednatele malé společnosti

Název práce: Business Intelligence řešení pro jednatele malé společnosti
Autor(ka) práce: Mulač, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gála, Libor
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je vývoj reportingového business intelligence řešení, které je specificky navrženo pro potřeby jednatele malé společnosti. V první kapitole je charakterizována řešená velkoobchodní společnost a identifikován problém ohledně nedostatečné práce s daty. Ve druhé kapitole je provedena literární rešerše, definován pojem business intelligence a popsány výhody a současné trendy v této oblasti. Následně jsou představeny oblasti řízení velkoobchodu a popsán reporting a vizualizace dat. Ve třetí kapitole je popsána metodika vývoje řešení, které obsahuje šest dílčích kroků. Ve čtvrté kapitole je popsán vývoj řešení: nejprve je na základě literární rešerše proveden interview s budoucím uživatelem reportu, na jehož základě byl vytvořen seznam požadavků. Pomocí dalších dílčích kroků je řešení zrealizováno. Výstupem bakalářské práce je konkrétní reportingové business intelligence řešení.
Klíčová slova: business intelligence; velkoobchod; reporting; malá společnost
Název práce: Business intelligence solution for the director of a small company
Autor(ka) práce: Mulač, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Gála, Libor
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the bachelor thesis is to develop a reporting business intelligence solution that is specifically designed for the needs of the director of a small company. The first chapter characterizes the wholesale company and identifies a problem regarding the lack of data. In the second chapter, literature research is conducted, the concept of business intelligence is defined and the benefits and current trends in this area are described. Subsequently, the areas of wholesale management are introduced and reporting and data visualisation are described. Chapter three describes the methodology for developing the solution, which includes six sub-steps. Chapter four describes the development of the solution: firstly, an interview with a prospective report user is conducted based on the literature research and a list of requirements is developed. With the help of further sub-steps the solution is implemented. The output of the bachelor thesis is a concrete reporting business intelligence solution.
Klíčová slova: business intelligence; wholesale; reporting; small company

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 12. 2022
Datum podání práce: 11. 12. 2023
Datum obhajoby: 30. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83024/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: