Analýza vývoje životní úrovně obyvatelstva v České republice po vstupu do EU (období 2004-2022)

Název práce: Analýza vývoje životní úrovně obyvatelstva v České republice po vstupu do EU (období 2004-2022)
Autor(ka) práce: Oulická, Aneta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zubíková, Adéla
Oponenti práce: Bartůsková, Lucia
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce analyzuje vývoj životní úrovně obyvatel České republiky (ČR) od vstupu země do Evropské unie (EU) až po současnost. S ohledem na vnímané obavy a pociťované zhoršení životních podmínek občanů se práce zaměřuje na identifikaci faktorů ovlivňujících životní úroveň v zemi. Teoretická část práce se věnuje konceptu životní úrovně a jejího měření, rozlišuje mezi objektivním a subjektivním přístupem k hodnocení životní úrovně, zabývá se vlivem ekonomických faktorů na životní úroveň obyvatelstva a diskutuje o omezeních měření životní úrovně pouze pomocí hrubého domácího produktu. Dále se zabývá EU, identifikuje prvky vstupu ČR do EU a polemizuje o tom, jak EU podporuje členské státy ve zlepšování životní úrovně. Praktická část analyzuje životní úroveň pomocí vybraných ukazatelů v ČR v letech 2004-2022 a srovnává výsledky s průměrem zemí EU. Výzkum naznačuje postupné zlepšování životní úrovně obyvatel ČR a její přibližování se k průměru EU. Analýza také zkoumá vliv členství v EU na životní podmínky obyvatel a diskutuje o pozitivních i negativních dopadech tohoto členství. Práce se snaží objektivně zhodnotit vliv EU na změny v životní úrovni a rovněž zkoumá, zda zlepšení v tomto ohledu může být důsledkem vnitřního vývoje a kvality ČR samotné. Tato práce přispívá k pochopení vývoje životní úrovně v ČR a navrhuje směry pro další výzkum v této oblasti.
Klíčová slova: životní úroveň; Česká republika; Evropská unie; ukazatele; blahobyt
Název práce: Analysis of the development of living standards in the Czech Republic after accession to the EU (period 2004-2022)
Autor(ka) práce: Oulická, Aneta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zubíková, Adéla
Oponenti práce: Bartůsková, Lucia
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis analyses the development of living standards in the Czech Republic from the country's accession to the European Union to the present. With regard to perceived concerns and perceived deterioration of living conditions of citizens, the thesis focuses on the identification of factors influencing living standards in the country. The theoretical part of the thesis deals with concept of living standards and its measurement, distinguishes between an objective and subjective approach to the evaluation of living standards, deals with an influence of economic factors on living standards of the population and discusses some limitations of the measurement of living standards using gross domestic product. It also deals with the European Union, identifies the elements of the Czech Republic's accession to the EU and discusses how the EU supports the Member States in improving living standards. The practical part analyses living standards using selected indicators in the Czech Republic in 2004-2022 and compares its results with the average of the EU countries. The research shows a gradual improvement of living standards of the inhabitants of the Czech Republic and its approximation to the EU average. The analysis also examines the impact of EU membership on living conditions of the population and discusses the positive and negative impacts of this membership. The work aims to objectively evaluate the impact of the EU on changes in living standards and also examines whether the improvement in this respect can be a consequence of the internal development and quality of the Czech Republic itself. This work contributes to the understanding of the development of living standards in the Czech Republic and proposes directions for further research in this area.
Klíčová slova: standard of living; European Union; well-being; Czech Republic; indicators

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 5. 2023
Datum podání práce: 12. 12. 2023
Datum obhajoby: 31. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84573/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: