Strategická analýza

Název práce: Strategická analýza
Autor(ka) práce: Iakovenko, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Krause, Josef
Oponenti práce: Rosecká, Nikola
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V dnešním dynamicky se měnícím vzdělávacím prostředí se jazykové školy, jako je Best School Company, musí neustále adaptovat a inovovat své strategie, aby si udržely konkurenceschopnost a využily nové příležitosti na trhu. Cílem této bakalářské práce bylo, na základě výsledků strategické analýzy, inovovat strategii podnikatelského subjektu – jazykové školy Best School. V teoretické části byl představen základní teoretický rámec strategie a strategického řízení a byly podrobně popsány metody strategické analýzy. Praktická část práce pak aplikovala tyto metody pro analýzu vnějšího a vnitřního prostředí Best School Company a vyhodnocení jejich vzájemného působení. Na základě toho byly vymezeny klíčové směry pro inovaci strategie podniku Best School Company s důrazem na zlepšení jeho finanční výkonnosti a konkurenceschopnosti. V souvislosti s formulovanými strategickými směry byly stanoveny odpovídající strategické cíle, které by reflektovaly efektivní implementaci navrhovaných inovací v rámci strategie podniku.
Klíčová slova: strategická analýza; jazykové vzdělávání; PESTEL analýza; Porterův model 5 sil; VRIO analýza; finanční analýza; GE matice; SWOT analýza
Název práce: Strategic analysis
Autor(ka) práce: Iakovenko, Anna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Krause, Josef
Oponenti práce: Rosecká, Nikola
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In today's dynamically changing environment, language schools like Best School Company must continuously adapt and innovate their strategies to maintain competitiveness and capitalize on new market opportunities. The aim of this bachelor's thesis was to innovate the strategy of the business entity - the Best School language school - based on the results of a strategic analysis. The theoretical part introduced the basic theoretical framework of strategy and strategic management and described in detail the methods of strategic analysis. The practical part then applied these methods to analyze the external and internal environment of Best School Company and evaluate their interaction. Based on this, the key directions for the innovation of Best School Company's strategy were defined, with an emphasis on improving its financial performance and competitiveness. In connection with the formulated strategic directions, corresponding strategic goals were set, which would reflect the effective implementation of the proposed innovations within the company's strategy.
Klíčová slova: strategic analysis; language education; PESTEL analysis; Porter’s five forces model; VRIO analysis; financial analysis; GE matrix; SWOT analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 1. 2023
Datum podání práce: 12. 12. 2023
Datum obhajoby: 24. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83384/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: