Analýza řízení udržitelnosti v Ho Či Minově Městě

Název práce: Analysis of Sustainability Management in Ho Chi Minh City
Autor(ka) práce: Le, Ngoc Tu
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kučera, Dušan
Oponenti práce: Kvítková, Zuzana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis mainly analyzes, evaluates and researches to provide general results on sustainable management of Ho Chi Minh City. This is one of the most dynamic and fast-growing cities in Southeast Asia. Ho Chi Minh City is the leading city in Vietnam and is the economic, cultural, political and industrial center of the country. Over the past many years, Ho Chi Minh City has affirmed its position in the region and is constantly striving to improve. Keeping up with the world's shifting trends, the city has incorporated a sustainable development plan into its development process but continuously encounters many obstacles. The main goal of the thesis is to analyze the sustainable management situation of Ho Chi Minh City to identify challenges and directions for improvement. The analysis process is mainly through the collection of available data provided by the government such as the Ministry of Industry and Trade, the Ministry of Natural Resources and Environment Management, government administrative agencies, or other competent organizations. The theoretical contexts are based on Western academic achievements, combined with the specific situation of Ho Chi Minh City to provide proposed directions for improving sustainable management capabilities. In addition, actual surveys conducted by residents of Ho Chi Minh City were also conducted to provide a more intuitive perspective. The research results aim to provide an overview and suggest directions for building responsible, sustainable, and ethical economic spearheads in Ho Chi Minh City. Furthermore, it is expected that the research findings will raise community awareness of sustainability initiatives and offer solutions to the challenges the city is currently facing. As the trust of Vietnamese citizens in the national economy continues to erode, sustainable management serves as a guiding light for their faith and hope in the present and the future.
Klíčová slova: Sustainable management; Green Entrepreneurship; Sustainability awareness; Economic Sustainability
Název práce: Analýza řízení udržitelnosti v Ho Či Minově Městě
Autor(ka) práce: Le, Ngoc Tu
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kučera, Dušan
Oponenti práce: Kvítková, Zuzana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce analyzuje, hodnotí a zkoumá, aby poskytla obecné výsledky udržitelného řízení Ho Či Minova Města. Jedná se o jedno z nejdynamičtějších a nejrychleji rostoucích měst v jihovýchodní Asii. Ho Či Minovo město je přední město ve Vietnamu a je ekonomickým, kulturním, politickým a průmyslovým centrem země. Během posledních mnoha let Ho Či Minovo Město potvrdilo svou pozici v regionu a neustále se snaží zlepšovat. Aby město drželo krok s měnícími se světovými trendy, začlenilo do procesu rozvoje plán udržitelného rozvoje, ale neustále naráží na mnoho překážek. Hlavním cílem práce je analyzovat situaci udržitelného řízení Ho Či Minova Města a identifikovat výzvy a směry ke zlepšení. Proces analýzy probíhá především prostřednictvím sběru dostupných dat poskytnutých vládou, jako je Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo přírodních zdrojů a životního prostředí, vládní správní úřady nebo jiné kompetentní organizace. Teoretické kontexty vycházejí ze západních akademických úspěchů v kombinaci se specifickou situací Ho Či Minova Města, aby poskytly navrhované směry pro zlepšení schopností udržitelného řízení. Kromě toho byly provedeny skutečné průzkumy provedené obyvateli Ho Či Minova Města, aby poskytly intuitivnější perspektivu. Výsledky výzkumu mají za cíl poskytnout přehled a navrhnout směry pro budování odpovědných, udržitelných a etických ekonomických špiček v Ho Či Minově Městě. Kromě toho se očekává, že výsledky výzkumu zvýší povědomí komunity o iniciativách udržitelnosti a nabídnou řešení výzev, kterým město v současnosti čelí. Vzhledem k tomu, že důvěra vietnamských občanů v národní hospodářství stále klesá, udržitelné hospodaření slouží jako vodítko pro jejich víru a naději v přítomnost i budoucnost.
Klíčová slova: Udržitelné řízení; Ekonomická udržitelnost; Zelené podnikání; Povědomí o udržitelnosti

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bachelor of Business Administration
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 10. 2023
Datum podání práce: 13. 12. 2023
Datum obhajoby: 1. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/86104/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: