Strategická analýza podniku KiK textil a Non-Food, s.r.o

Název práce: Strategická analýza podniku KiK textil a Non-Food, s.r.o
Autor(ka) práce: Blažková, Bibiána
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mikan, Pavel
Oponenti práce: Štamfestová, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je na základě strategické analýzy navrhnout podniku KiK textil a Non-Food s.r.o. doporučení ke zvýšení konkurenceschopnosti. Práce se skládá ze dvou částí. V teoretické části jsou na základě odborné literatury uvedeny a vymezeny pojmy a metody, které jsou využity v praktické části. Praktickou část tvoří strategická analýza společnosti, která obsahuje analýzu vnějšího prostředí, analýzu vnitřních zdrojů a schopností a závěrečnou syntézu. Konkrétně jsou aplikovány následující metody: PEST analýza, analýza odvětví, analýza konkurence, Porterův model pěti sil, VRIO analýza, finanční analýza a portfolio analýza. Syntéza práce je zpracována prostřednictvím SWOT analýzy, kde jsou popsány vztahy mezi silnými/slabými stránkami a příležitostmi/hrozbami podniku. Na jejím základě jsou formulována strategická doporučení.
Klíčová slova: finanční analýza; SWOT analýza; PEST analýza; strategická analýza; konkurenceschopnost
Název práce: Strategic analysis of the company KiK textil a Non-Food s.r.o
Autor(ka) práce: Blažková, Bibiána
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mikan, Pavel
Oponenti práce: Štamfestová, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to propose recommendations for KiK Textile and Non-Food s.r.o. to increase competitiveness based on strategic analysis. The thesis consists of two parts. In the theoretical part, based on the literature, there are presented and defined concepts and methods, which are used in the practical part. The practical part is made up of a strategic analysis of the company, which includes an analysis of the external environment, an analysis of internal resources and capabilities and a final synthesis. Specifically, following methods are applied: PEST analysis, industry analysis, competitive analysis, Porter's five forces model, VRIO analysis, finance analysis, and portfolio analysis. The synthesis of the thesis is elaborated through SWOT analysis, where the relationships between strengths/weaknesses and opportunities/threats of the company are described. Based on it, strategic recommendations are formulated.
Klíčová slova: strategic analysis; competitiveness; PEST analysis; finance analysis; SWOT analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 10. 2023
Datum podání práce: 13. 12. 2023
Datum obhajoby: 24. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/85889/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: