Možnosti využití tradice výroby keramiky pro city branding města Rakovník

Název práce: Možnosti využití tradice výroby keramiky pro city branding města Rakovník
Autor(ka) práce: Šubrt, Otakar
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kouba, Vojtěch
Oponenti práce: Lindner, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce zkoumá možnosti lepšího využití tradice průmyslové výroby keramiky, reprezentované především značkou Rako, v brandingu města Rakovník. Zkoumá, nakolik je možné marketing města opřít o výrobu keramiky, která Rakovník proslavila v minulém století. Výzkum je veden formou hloubkových rozhovorů s relevantními aktéry (představiteli firmy, zástupci města i Národního památkového ústavu), jejichž názory jsou konfrontovány se strategickými dokumenty města i kraje. Práce čerpá z dostupné literatury, materiálů firmy i strategických dokumentů města. Z výzkumu vyplynulo, že ačkoliv se keramika jeví jako potenciálně silný brand, Rakovník s ní v městském marketingu nepracuje a žádné změny ani neplánuje. K využití keramiky pro novou městskou značku by bylo potřeba vytvořit souboru opatření, který by se problematice věnoval, a její lepší prezentace veřejnosti za pomoci ucelené marketingové kampaně.
Klíčová slova: Cestovní ruch; Keramika; City branding; Rakovník; Kulturní dědictví; Municipální marketing
Název práce: Possibilities of utilizing the tradition of ceramic production for the city branding of Rakovník
Autor(ka) práce: Šubrt, Otakar
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kouba, Vojtěch
Oponenti práce: Lindner, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Bachelor’s Thesis explores the possibilities of better utilizing the tradition of industrial ceramics production, primarily represented by the brand “Rako”, in the city branding of the town of Rakovník. It investigates to what extent city marketing can be based on the ceramic production that brought fame to Rakovník in the past century. The research is conducted through in-depth interviews with relevant personalities (company representatives, city officials, and representatives of the National Heritage Institute), whose opinions are compared with the strategic documents of the city and the region. The work draws on available literature, company materials, and strategic documents of the city. The research revealed that, although ceramics appear to be a potentially strong brand, Rakovník does not currently incorporate it into its city marketing, and no changes or plans are in place. To use ceramics as a new city brand, a set of measures addressing the issue and its better presentation to the public through a comprehensive marketing campaign would be needed.
Klíčová slova: City branding; Ceramic; Cultural heritage; Tourism; Rakovník; Municipal marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 9. 2023
Datum podání práce: 13. 12. 2023
Datum obhajoby: 30. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/85812/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: