Svätomarianská púť ako nástroj rozvoja turizmu v Prešovskom kraji

Název práce: Svätomariánska púť ako nástroj rozvoja turizmu v Prešovskom kraji
Autor(ka) práce: Timková, Natália
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kouba, Vojtěch
Oponenti práce: Grosman, Jakub
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práca analyzuje možnosti rozvoja turizmu v Prešovskom kraji prostredníctvom konkrétneho projektu Prešovského samosprávneho kraja Svätomariánska púť – Svetlo z východu. Cieľom je zistiť, ako realizátori projektu uchopili myšlienku využitia kultúrneho kapitálu destinácie, ktorou posvätné miesta na slovensko-poľskom pohraničí nepochybne sú. Práca popisuje realizáciu projektu Svetlo z východu spolu s priestorovým vymedzením a investičnými zámermi. Výskum pomocou rozhovorov overuje úspešnosť, informovanosť a skúsenosti s projektom aktérov, ktorí sa ho aktívne zúčastnili.
Klíčová slova: kultúrny kapitál; náboženský turizmus; pútnictvo; cestovný ruch
Název práce: Saint Mary's pilgrimage as a way for the development of tourism in the Presov district
Autor(ka) práce: Timková, Natália
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kouba, Vojtěch
Oponenti práce: Grosman, Jakub
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The bachelor thesis is focused on analysis of tourism development in The Municipality of Prešov, Slovakia. Analysis will be conducted on the concrete and ongoing project of the Municipality of Prešov: Saint Maria pilgrimage - Light from the East. The thesis aims to examine the way the project organisers decided to capitalise on the important cultural heritage of the destination which sacred places in the border region definitely are. The thesis describes the implementation of the project Light from the East together with its geographical definition and investment goals. The research through interviews examines the project success, information channels and project experiences of all the involved project participants.
Klíčová slova: religious tourism; cultural capital; tourism; pilgrimage
Název práce: Svätomarianská púť ako nástroj rozvoja turizmu v Prešovskom kraji
Autor(ka) práce: Timková, Natália
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kouba, Vojtěch
Oponenti práce: Grosman, Jakub
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práca analyzuje možnosti rozvoja turizmu v Prešovskom kraji prostredníctvom konkrétneho projektu Prešovského samosprávneho kraja Svätomariánska púť – Svetlo z východu. Cieľom je zistiť, ako realizátori projektu uchopili myšlienku využitia kultúrneho kapitálu destinácie, ktorou posvätné miesta na slovensko-poľskom pohraničí nepochybne sú. Práca popisuje realizáciu projektu Svetlo z východu spolu s priestorovým vymedzením a investičnými zámermi. Výskum pomocou rozhovorov overuje úspešnosť, informovanosť a skúsenosti s projektom aktérov, ktorí sa ho aktívne zúčastnili.
Klíčová slova: kulturný turizmus; pútnictvo; náboženský turizmus; cestovný ruch

Informace o studiu

Studijní program / obor: Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 9. 2023
Datum podání práce: 13. 12. 2023
Datum obhajoby: 30. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/85605/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: