Analýza Výkonu Zaměstnanců

Název práce: Employee Performance Analytics
Autor(ka) práce: Novikov, Nikolay
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Oponenti práce: Černá, Daniela
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This Bachelor’s thesis analyses Employee Performance Analytics in corporate environments. The main goal is to examine the implication and implementation of performance evaluation systems and training development in the current corporate structure. The study employs a mixed-methods approach, using a quantitative survey of 34 respondents and qualitative interviews with two representatives from "Curium CZ". This approach provides insights into how employee performance analytics identify and enhance gaps through development programs. The thesis concludes that data-driven strategies’ importance for improving training and fostering continuous learning, is crucial for organisational competitiveness.
Klíčová slova: Performance; training; development; Curium CZ
Název práce: Analýza Výkonu Zaměstnanců
Autor(ka) práce: Novikov, Nikolay
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Oponenti práce: Černá, Daniela
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou výkonnosti zaměstnanců v podnikovém prostředí. Studie využívá smíšený metodický přístup s využitím kvantitativního průzkumu 34 respondentů a kvalitativních rozhovorů se dvěma zástupci společnosti "Curium CZ". Tento přístup umožňuje nahlédnout do způsobu, jakým analýza výkonnosti zaměstnanců identifikuje nedostatky a posiluje je rozvojovými programy. Výsledky ukazují významný vliv výkonnostní analýzy na výkonnost zaměstnanců při realizaci cíleného vzdělávání. Práce dochází k závěru, že strategie založené na datech mají význam pro zlepšení vzdělávání a podporu kontinuálního učení, které je klíčové pro konkurenceschopnost organizace.
Klíčová slova: školení; rozvoj; Curium CZ; Výkon

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bachelor of Business Administration
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 8. 2023
Datum podání práce: 13. 12. 2023
Datum obhajoby: 29. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/85108/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: