Podnikatelský záměr na založení prodejny ořechového mléka v Praze

Název práce: Business plan
Autor(ka) práce: Nguyen, Huu Nhan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Machek, Ondřej
Oponenti práce: Rosecká, Nikola
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The purpose of this graduate thesis is to create a business plan for the establishment of a nut milk store. Another goal is to assess and validate the feasibility and business plan. The theoretical part of the study will describe the fundamental terms and the actions required to create a business strategy. The practical component of the job entails creating a business plan for the company "ME" based on the chosen structure and the processed theory. This section highlights the company's opportunity, goals, marketing strategy, financial plan with several revenue and cost scenarios, and risk and sensitivity analysis.
Klíčová slova: business plan; healthy food; marketing plan; finacial plan; nut milk
Název práce: Podnikatelský záměr na založení prodejny ořechového mléka v Praze
Autor(ka) práce: Nguyen, Huu Nhan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Machek, Ondřej
Oponenti práce: Rosecká, Nikola
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Účelem této absolventské práce je vytvoření podnikatelského záměru na založení prodejny ořechového mléka. Dalším cílem je posoudit a ověřit proveditelnost a obchodní plán. V teoretické části studie budou popsány základní pojmy a úkony potřebné k vytvoření obchodní strategie. Praktickou složkou práce je vytvoření podnikatelského plánu firmy "ME" na základě zvolené struktury a zpracované teorie. Tato část zdůrazňuje příležitosti společnosti, cíle, marketingovou strategii, finanční plán s několika scénáři výnosů a nákladů a analýzu rizik a citlivosti.
Klíčová slova: ořechové mléko; zdravé jídlo; marketingový plán; finanční plán; podnikatelský plán

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bachelor of Business Administration
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 7. 2023
Datum podání práce: 13. 12. 2023
Datum obhajoby: 24. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/85075/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: