Analýza rozvojových potřeb zaměstnanců společnosti Reckitt v oblasti stress managementu a well-beingu

Název práce: Analýza rozvojových potřeb zaměstnanců společnosti Reckitt v oblasti stress managementu a well-beingu
Autor(ka) práce: Koubková, Eliška
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jarošová, Eva
Oponenti práce: Průšová, Denisa
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývala analýzou rozvojových potřeb zaměstnanců společnosti Reckitt v oblasti řízení stresu a well-beingu. Hlavním cílem práce bylo zmapovat potřeby zaměstnanců společnosti Reckitt v oblasti stress managementu a well-beingu a porovnat je s nabídkou firmy pro rozvoj v těchto oblastech. Teoretická část práce definovala pojem stresu, jeho příznaky a dopady na jednotlivce a organizaci. Současně tato část zkoumala strategie zvládání stresu a well-being. V rámci empirické části byl proveden výzkum založený na analýze podnikové dokumentace spolu s výzkumem vycházejícím z analýzy polostrukturovaných hloubkových rozhovorů s 12 zaměstnanci společnosti Reckitt. Rozhovory byly analyzovány na základě otevřeného kódování a bylo vytyčeno pět významných témat zmiňovaných respondenty – pracovní stresory, osobnostní charakteristiky, dopad stresu na zaměstnance, strategie zvládání stresu a podpora stress managementu v organizaci. Na základě analýzy rozhovorů, dokumentace společnosti a znalostí z teorie byla formulována doporučení pro společnost.
Klíčová slova: Well-being; Pracovní stres; Stress management; Projevy stresu; Dopady stresu
Název práce: Analysis of the development needs of Reckitt employees in the area of stress management and well-being
Autor(ka) práce: Koubková, Eliška
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jarošová, Eva
Oponenti práce: Průšová, Denisa
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis analysed development needs of Reckitt employees in the area of stress management and well-being. The main aim of the thesis was to map the needs of Reckitt employees in the area of stress management and well-being and to compare them with the company's offer for development in these areas. The theoretical part of the thesis defined the concept of stress, its symptoms and its consequences on the individual and the organisation. Simultaneously, this section explored strategies for stress management and well-being. The empirical part included research based on the analysis of company documentation together with research based on the analysis of semi-structured in-depth interviews with 12 employees of Reckitt. The interviews were analysed based on open coding and five significant themes mentioned by the respondents were identified – work stressors, personality characteristics, the impact of stress on employees, stress management strategies and the support of stress management in the organisation. Based on the analysis of the interviews, company documentation and knowledge from the theory, recommendations for the company were formulated.
Klíčová slova: Work stress; Stress management; Well-being; Symptoms of stress; Consequences of stress

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 6. 2023
Datum podání práce: 13. 12. 2023
Datum obhajoby: 29. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84777/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: