Ochrana firemní kultury na hybridním pracovišti

Název práce: Safeguarding Corporate Culture in the Hybrid Workplace
Autor(ka) práce: Novokhatskiy, Ilya
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Oponenti práce: Černá, Daniela
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This bachelor thesis delves into the complexities of maintaining a corporate culture within hybrid workplaces, a model blending remote and in-office work. As the post-pandemic world sees a surge in this work style, understanding its impact on organizational identity becomes paramount. Through a mix of qualitative and quantitative research, including interviews with HR managers and employee surveys, this study unveils the challenges posed by hybrid work to corporate culture and formulates strategies to uphold and reinforce shared values and practices. This thesis serves as a crucial guide for organizations striving to sustain their cultural essence in evolving work landscapes.
Klíčová slova: REMOTE WORK; REINFORCING CULTURE; CORPORATE CULTURE
Název práce: Ochrana firemní kultury na hybridním pracovišti
Autor(ka) práce: Novokhatskiy, Ilya
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Oponenti práce: Černá, Daniela
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá složitostí udržování firemní kultury v rámci hybridních pracovišť, modelu kombinujícího práci na dálku a v kanceláři. Vzhledem k tomu, že postpandemický svět vidí nárůst tohoto pracovního stylu, pochopení jeho dopadu na organizační identitu se stává prvořadým. Prostřednictvím kombinace kvalitativního a kvantitativního výzkumu, včetně rozhovorů s HR manažery a zaměstnaneckých průzkumů, tato studie odhaluje výzvy, které hybridní práce představuje pro firemní kulturu, a formuluje strategie k prosazování a posilování sdílených hodnot a postupů. Tato práce slouží jako zásadní vodítko pro organizace usilující o udržení své kulturní podstaty v rozvíjejících se pracovních krajinách.
Klíčová slova: POSÍLENÍ KULTURY; KULTURA; PRÁCE NA DÁLKU

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bachelor of Business Administration
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 8. 2023
Datum podání práce: 13. 12. 2023
Datum obhajoby: 24. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84465/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: