Transformace vzdělávacího systému v marketingovém oddělení u konkrétního zaměstnavatele

Název práce: Transformace vzdělávacího systému v marketingovém oddělení u konkrétního zaměstnavatele
Autor(ka) práce: Burešová, Belinda
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Němec, Otakar
Oponenti práce: Mazáček, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá vzdělávacím systémem v marketingovém oddělení společnosti Alza.cz a jeho transformací. Cílem práce je analýza způsobů vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve vybrané společnosti a zachycení transformace tohoto vzdělávání. Práce se skládá ze dvou hlavních částí, a to teoretické a praktické. V teoretické části jsou představeny přístupy k podnikovému vzdělávání, jeho přínosy a trendy a také motivace zaměstnanců k podnikovému vzdělávání. Praktická část popisuje původní stav vzdělávacího systému a zavedené změny ve vzdělávání. Následuje metodologická část, která popisuje metody sběru dat. Výstupem diplomové práce je analytická část, která obsahuje kvantitativní i kvalitativní výzkum prostřednictvím dotazníku pro zaměstnance zkoumané společnosti a rozhovor uskutečněný s HR specialistou. Následně je provedena analýza těchto dat, vyhodnocení a jsou navržena doporučení.
Klíčová slova: Vzdělávání zaměstnanců; Podnikové vzdělávání; Transformace podnikového vzdělávání
Název práce: Analysis and transformation of the education system in the marketing department at a specific employer
Autor(ka) práce: Burešová, Belinda
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Němec, Otakar
Oponenti práce: Mazáček, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This work deals with the educational system in the marketing department of Alza.cz and its transformation. The aim of the thesis is to analyze the methods of education and development of employees in the selected company and capture the transformation of this education. The work consists of two main parts, theoretical and practical. The theoretical part presents approaches to corporate education, its benefits and trends, as well as employee motivation for corporate education. The practical part describes the original state of the education system and the introduced changes in education. This is followed by a methodological section that describes data collection methods. The output of the thesis is an analytical part, which contains quantitative and qualitative research through a questionnaire for the employees of the investigated company and an interview with an HR specialist. Subsequently, this data is analyzed, evaluated and recommendations are proposed.
Klíčová slova: Corporate education; Transformation of corporate education; Employee education

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 3. 2023
Datum podání práce: 14. 12. 2023
Datum obhajoby: 24. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84219/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: