Nudging v behaviorální ekonomii a jeho vliv na udržitelné chování

Název práce: Nudging v behaviorální ekonomii a jeho vliv na udržitelné chování
Autor(ka) práce: Bouzková, Karolína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Miklánek, Tomáš
Oponenti práce: Hudík, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V době, kdy je podpora udržitelného chování zásadní pro ochranu životního prostředí, tento článek zkoumá diferencovaný dopad strategií nudgingu na tyto praktiky. Studie s využitím experimentálního designu zkoumala vliv sociálních norem a informačních pobídek ve srovnání s kontrolní skupinou na výši transakcí ekologické neziskové organizaci Arnika a vnímání environmentálních nároků. Na rozdíl od převládajících předpokladů výsledky odhalily značnou neúčinnost těchto pošťuchovacích přístupů. Zásadním zjištěním pak je, že výzkum že účinnost nudgingu závisí na kontextu a konkrétních podmínkách. Prostřednictvím hypotetických scénářů zahrnujících různé environmentální otázky bylo dále prokázáno, že úspěšnost strategií nudgingu se výrazně liší v závislosti na konkrétní problematice. Tyto poznatky zdůrazňují potřebu přizpůsobení nudgingových intervencí a poskytují doporučení pro návrh efektivních behaviorálních strategií v oblasti udržitelnosti životního prostředí. Tato studie vyvrací obecnou představu o univerzálnosti nudgingu a otevírá cestu pro budoucí výzkum v oblasti kontextově specifických nudgingových taktik, čímž přispívá k behaviorální ekonomii a environmentální politice.
Klíčová slova: Nudging; Behaviorální ekonomie; Udržitelnost; Hra na diktátora
Název práce: Nudging in Behavioral Economics and its Impact on Sustainable Behavior
Autor(ka) práce: Bouzková, Karolína
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Miklánek, Tomáš
Oponenti práce: Hudík, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In an era where fostering sustainable behavior is vital for environmental preservation, this paper investigates the nuanced impact of nudging strategies on such practices. The study, utilizing an experimental design, examined the effects of social norms and informational nudges, compared to a control group, on support for the environmental non-profit Arnika and perception of environmental claims. Contrary to prevailing assumptions, the findings revealed a significant ineffectiveness of these nudging approaches. Crucially, the research highlights the context-dependent effectiveness of nudging. Through hypothetical scenarios covering various environmental issues, it was demonstrated that the success of nudging strategies varies markedly with the environmental context. These insights emphasize the need for tailor-made nudging interventions, providing valuable guidance for designing effective behavioral strategies in environmental sustainability. This study challenges the one-size-fits-all notion in nudging and paves the way for future research into context-specific nudging tactics, making a substantial contribution to behavioral economics and environmental policy.
Klíčová slova: Nudging; Behavioral Economics; Sustainability; Dictator Game

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 3. 2023
Datum podání práce: 13. 12. 2023
Datum obhajoby: 23. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84196/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: