Interpretace kulturního dědictví na hradech a zámcích ve Středočeském kraji

Název práce: Interpretace kulturního dědictví na hradech a zámcích ve Středočeském kraji
Autor(ka) práce: Slavíčková, Denisa
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Novák, Zdeněk
Oponenti práce: Kouba, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se věnuje otázce interpretace kulturního dědictví na hradech a zámcích ve Středočeském kraji. Cílem práce je zmapovat nabídku, možnosti a přístupy objektů ve vztahu k interpretaci, a zároveň zjistit potřeby a preference návštěvníků. První část práce se opírá o teorii z oblasti kulturního dědictví, interpretace, managementu památkových objektů a ekonomiky kultury. Samostatná kapitola je věnována návštěvníkovi. Druhá část práce sestává z vlastního smíšeného výzkumu. V závěru jsou zodpovězeny výzkumné otázky. Výsledkem práce jsou čtyři doporučení pro hrady a zámky.
Klíčová slova: Středočeský kraj; kulturní dědictví; hrady a zámky; interpretace; návštěvníci
Název práce: Interpretation of cultural heritage at castles and chateaux in the Central Bohemian Region
Autor(ka) práce: Slavíčková, Denisa
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Novák, Zdeněk
Oponenti práce: Kouba, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor's thesis explores cultural heritage interpretation at castles and chateaux located in Central Bohemia. The aim of the work is to map the offers, possibilities, and approaches of monument objects about interpretation, and at the same time to find out visitors' needs and preferences. The first part of the thesis covers theoretical aspects of cultural heritage, interpretation, heritage object management, and culture economics. A separate chapter is dedicated to the visitor. The second part of the thesis consists of mixed research. The conclusion answers the research questions and includes four recommendations for castles and chateaux.
Klíčová slova: cultural heritage; castles and chateaux; interpretation; visitors; Central Bohemian Region

Informace o studiu

Studijní program / obor: Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 3. 2023
Datum podání práce: 13. 12. 2023
Datum obhajoby: 30. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84035/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: