Fond na podporu umenia

Název práce: Fond na podporu umenia
Autor(ka) práce: Blahová, Andrea
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kouba, Vojtěch
Oponenti práce: Petrová, Pavla
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práca sa zaoberá dotačnými systémami v odvetví umenia a kultúry na Slovensku a v Českej republike a v rámci tejto témy sa zameriava na komparáciu podpornej činnosti troch inštitúcií – Fondu na podporu umenia, Ministerstva kultury České republiky a Státního fondu kultury České republiky. Cieľom práce je poskytnúť komplexný pohľad na fungovanie všetkých troch uvedených subjektov a nájsť spoločné vlastnosti a kľúčové rozdiely v ich hodnotiacich mechanizmoch. Prvé kapitoly textu sa venujú definíciám pojmov spojených s problematikou, približujú kultúrnu politiku a jej nástroje vo svete, na Slovensku a v Českej republike. Druhá časť textu sa podrobne venuje prístupu vybraných inštitúcií k podpornej činnosti a ich komparácii. Práca má charakter kvalitatívneho výskumu založeného na dvoch polo-štruktúrovaných rozhovoroch so zástupcami skúmaných inštitúcií. Výstupom práce sú zhodnotenia všetkých troch subjektov a návrhy pre zlepšenie niektorých procesov.
Klíčová slova: Fond na podporu umenia; Státní fond kultury; Ministerstvo kultury České republiky; kultúrna politika; dotácie; grantové konanie
Název práce: Fond na podporu umenia
Autor(ka) práce: Blahová, Andrea
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kouba, Vojtěch
Oponenti práce: Petrová, Pavla
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práce se zabývá dotačními systémy v oblasti umění a kultury na Slovensku a v České republice a v rámci tohoto tématu se zaměřuje na srovnání podpůrných aktivit tří institucí - Fondu na podporu umenia, Ministerstva kultury ČR a Státního fondu kultury ČR. Cílem práce je poskytnout komplexní pohled na fungování všech tří subjektů a nalézt společné rysy a klíčové rozdíly v jejich hodnotících mechanismech. První kapitoly textu jsou věnovány vymezení pojmů souvisejících s danou problematikou, představení kulturní politiky a jejích nástrojů ve světě, na Slovensku a v České republice. Druhá část textu se podrobně zabývá přístupem vybraných institucí k přerozdělování finanční podpory a jejich srovnáním. Práce je kvalitativním výzkumem založeným na dvou polostrukturovaných rozhovorech se zástupci zkoumaných institucí. Výstupem práce jsou hodnocení všech tří subjektů a návrhy na zlepšení některých procesů.
Klíčová slova: Fond na podporu umenia; Státní fond kultury; kulturní politika; Ministerstvo kultury České republiky; dotace; grantové řízení
Název práce: Slovak Arts Council
Autor(ka) práce: Blahová, Andrea
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kouba, Vojtěch
Oponenti práce: Petrová, Pavla
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This thesis delves into the grant systems of arts and culture in Slovakia and the Czech Republic, with a particular focus on comparing the funding activities of three institutions: the Slovak Arts Council, the Ministry of Culture of the Czech Republic, and the State Fund for Culture of the Czech Republic. Its objective is to provide a comprehensive overview of their functions and to identify commonalities and key differences in their evaluation mechanisms. The first few chapters of the thesis define terms related to the issue and introduce cultural policy and its instruments in the world, Slovakia, and the Czech Republic. The second part of the thesis conducts a detailed analysis of the selected institutions' approach to funding and compares them. The thesis employs qualitative research, including two semi-structured interviews with representatives from each of the studied institutions. The output of the thesis includes evaluations of all three entities and suggestions for improving some processes.
Klíčová slova: Ministry of Culture of the Czech Republic; State Fund for Culture of the Czech Republic; Slovak Arts Council; subsidies; cultural policy; grant competition

Informace o studiu

Studijní program / obor: Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 2. 2023
Datum podání práce: 13. 12. 2023
Datum obhajoby: 30. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84011/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: