Cílování inflace vs. cílování cenové hladiny: Porovnání v DSGE modelu

Název práce: Inflation Targeting vs. Price level Targeting: Comparison in the DSGE Model
Autor(ka) práce: Ježek, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Potužák, Pavel
Oponenti práce: Chytilová, Helena
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis compares inflation targeting and price level targeting in the NK DSGE model. The previous decade was marked by low inflation and zero nominal interest rates. Therefore, there has been a renewed discussion of alternative regimes, including price level targeting. It is inflation targeting and price level targeting that are examined in a DSGE model incorporating wage and price rigidities. The regimes are examined in a situation without the ZLB. It is shown that in most situations PLT exhibits lower variability in inflation and output. Next, I conduct a welfare analysis. Here again (flexible) price level targeting emerges as the best. Last, consumption equivalence was performed to quantify the differences between regimes. Overall, price level targeting appears to be the better regime, but the differences between PLT and IT are not very large.
Klíčová slova: Monetary policy; Inflation targeting; Price level targeting; DSGE model; Zero nominal interest rate
Název práce: Cílování inflace vs. cílování cenové hladiny: Porovnání v DSGE modelu
Autor(ka) práce: Ježek, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Potužák, Pavel
Oponenti práce: Chytilová, Helena
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce se věnuje porovnání cílování inflace a cílování cenové hladiny v NK DSGE modelu. Předchozí dekáda se nesla v duchu nízké inflace a nulových nominálních úrokovým sazeb. Proto se znovu začalo hovořit o alternativních režimech, a to i cílování cenové hladiny. Právě cílování inflace a cílování cenové hladiny je zkoumáno v DSGE modelu obsahujícím mzdové a cenové rigidity. Režimy jsou zkoumány v situaci bez ZLB. Ukazuje se, že ve většině situací PLT vykazuje nižší variabilitu inflace i outputu. Dále provádím welfare analýzu. Zde se jako nejlepší ukazuje znovu (flexibilní) cílování cenové hladiny. Jako poslední byla provedena consumption equivalence, aby bylo možné rozdíly mezi režimy kvantifikovat. Celkově se jako lepší režim ukazuje cílování cenové hladiny, avšak rozdíly mezi PLT a IT nejsou příliš velké.
Klíčová slova: Měnová politika; cílování inflace; cílování cenové hladiny; DSGE model; nulová nominální úroková míra

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 5. 2023
Datum podání práce: 13. 12. 2023
Datum obhajoby: 31. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83875/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: