Využití potenciálu regionální kultury Jablonecka v destinačním managementu oblasti

Název práce: Využití potenciálu regionální kultury Jablonecka v destinačním managementu oblasti
Autor(ka) práce: Výborová, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lindner, Milan
Oponenti práce: Kouba, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá využitím potenciálu regionální kultury konkrétní oblasti v destinačním managementu. Teoretická část práce zahrnuje přehled relevantní literatury, věnující se pojmům kulturní region, regionální kultura, destinace cestovního ruchu, destinační management (DM), organizace destinačního managementu (DMO), kulturní turismus a udržitelnost v cestovním ruchu. Praktická část práce zahrnuje výzkum ve vybrané sklářské oblasti Jablonecko, který si dává za cíl zjistit, jaké organizace destinačního managementu v oblasti fungují, z jakých důvodu návštěvníci na Jablonecko přijíždějí a zda je potenciál regionální kultury Jablonecka dostatečně využíván v destinačním managementu oblasti. Výzkum zahrnuje představení destinace Jablonecko a její nabídky v oblasti turismu a popis hlavních organizací destinačního managementu v oblasti a jejich strategických cílů. Dále je proveden kvantitativní výzkum ve formě orientační ankety a kvalitativní výzkum ve formě dvou rozhovorů s aktéry destinačního managementu v oblasti. Na základě těchto výzkumných metod je vypracována analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb týkajících se cestovního ruchu v oblasti. Závěrem práce je zhodnocení destinačního managementu v oblasti a návrh doporučení do budoucna. Bylo zjištěno, že potenciál regionální kultury Jablonecka v destinačním managementu využíván není a oblasti chybí jasná identita. Mezi některá doporučení k podpoření rozvoje turismu patří rozšiřování partnerství s místními skláři, podpora kulturních institucí v oblasti, stanovení jasné identity města, péče o sklářské řemeslo, digitalizace, zlepšení komunikace na sociálních sítích, revitalizace památek a infrastruktury v oblasti a podpora pouličního umění.
Klíčová slova: organizace destinačního managementu; destinační management; Jablonecko; regionální kultura
Název práce: Utilization of the potential of the regional culture in the Jablonec region in destination management
Autor(ka) práce: Výborová, Lucie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Lindner, Milan
Oponenti práce: Kouba, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor's thesis deals with the utilization of the potential of regional culture in a specific area in destination management. The theoretical part of the thesis encompasses a review of relevant literature focusing on concepts such as cultural region, regional culture, destination tourism, destination management (DM), destination management organization (DMO), cultural tourism, and sustainability in tourism. The practical part of the thesis involves research conducted in the selected glassmaking region of Jablonec, aiming to identify functioning destination management organizations in the area, reasons why visitors come to Jablonec, and whether the potential of Jablonec's regional culture is adequately utilized in the destination management of the area. The research includes an introduction to the Jablonec region and its tourism supply, a description of the main destination management organizations in the area and their strategic objectives. Furthermore, it comprises quantitative research in the form of a survey and qualitative research through two interviews with stakeholders in the destination management of the area. Based on these research methods, an analysis of the strengths, weaknesses, opportunities, and threats regarding tourism in the area is conducted. The conclusion of the thesis involves an evaluation of destination management in the area and recommendations for the future. It was found that the potential of Jablonec's regional culture is not effectively utilized in destination management, and the area lacks a clear identity. Some recommendations to support tourism development include expanding partnerships with local glassmakers, supporting cultural institutions in the area, establishing a clear city identity, preserving glassmaking crafts, digitalization, improving social media communication, revitalizing monuments and infrastructure, and promoting street art.
Klíčová slova: regional culture; destination management organization; destination management; Jablonec region

Informace o studiu

Studijní program / obor: Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 12. 2022
Datum podání práce: 13. 12. 2023
Datum obhajoby: 30. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83506/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: