Možné podoby strukturální reformy českého penzijního systému po roce 2022

Název práce: Možné podoby strukturální reformy českého penzijního systému po roce 2022
Autor(ka) práce: Dohnal, Filip
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bartůsková, Lucia
Oponenti práce: Zeman, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je nalézt vhodnou strukturální reformu penzijního systému v České republice. Reformy jsou utvářeny na základě teoretického poznání penzijních systémů a jejich reforem v Německu, Velké Británii a ve Švédsku. Hlavní přidanou hodnotou práce je vytvoření tří unikátních konceptů strukturální, penzijní reformy v ČR na základě rozboru penzijních systémů sledovaných zemí a analýzy makroekonomických a demografických reálií. Práce obsahuje matematické propočty a predikce praktických dopadů při zavádění konkrétních opatření. Každý návrh reformy zahrnuje rozšíření stávajícího systému o jeden nebo více pilířů. Tím dochází k částečné modelové změně systému směrem od sociálně-demokratického modelu více ke konzervativnímu, liberálnímu, případně neoliberálnímu směřování. Výsledky ukazují, že je možné nadále pokračovat v parametrických úpravách stávajícího systému. Nicméně strukturální změny penzijního systému představují významný kvalitativní krok vpřed a mohou významně přispět ke konsolidaci veřejných financí a celkové stabilitě. Matematicko-pojistná indexace a vyrovnávací mechanismy se ukazují jako ideální prostředek k dosažení finanční stability a udržitelnosti systému. Všechny penzijní systémy sledovaných zemí rovněž disponují nějakým druhem zaměstnaneckých schémat, která nejsou v Českém systému zahrnuta a mohla by významně přispět ke zkvalitnění systému a diversifikaci rizik. Jako nejvíce problematický se ukazuje být přechod od PAYG k FF DC, neboť náklady na změnu způsobu financování jsou příliš vysoké.
Klíčová slova: Důchodová reforma; PAYG; indexace důchodů; univerzální důchod; NDC systém; zaměstnanecké penze
Název práce: POSSIBLE FORMS OF STRUCTURAL REFORM OF THE CZECH PENSION SYSTEM
Autor(ka) práce: Dohnal, Filip
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bartůsková, Lucia
Oponenti práce: Zeman, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to find a suitable structural reform of the pension system in the Czech Republic. The reforms are formed on the basis of theoretical knowledge of pension systems and their reforms carried out in Germany, Great Britain and Sweden. The main added value is the creation of three unique concepts of structural pension reform in the Czech Republic based on the analysis of the pension systems of the monitored countries and the analysis of macroeconomic and demographic realities. The work contains mathematical calculations and predictions of practical impacts when implementing specific measures. Each reform proposal includes the expansion of the existing system by one or more pillars. This results in a partial model change of the system from a social-democratic model to a more conservative, liberal, or neoliberal direction. The results show that it is possible to continue in parametric adjustments of the existing system. Nevertheless, the structural changes of the pension system represent a significant qualitative step forward and can significantly contribute to the consolidation of public finances and overall stability. Mathematical-insurance indexation and equalization mechanisms prove to be an ideal means of achieving financial stability and sustainability of the system. All pension systems of the monitored countries also have some kind of employee schemes, which are not included in the Czech system and could significantly contribute to improving the quality of the system and diversifying risks. The transition from PAYG to FF DC turns out to be the most problematic, as the costs of changing the financing method are too high.
Klíčová slova: NDC system; occupational pensions; PAYG; pension indexation; Pension reform; universal pension

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 12. 2022
Datum podání práce: 13. 12. 2023
Datum obhajoby: 1. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83100/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: