Komparace penzijního systému v České republice a Maďarsku v letech 2009 až 2022

Název práce: Komparace penzijního systému v České republice a Maďarsku v letech 2009 až 2022
Autor(ka) práce: Hylmarová, Laura
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lídlová Georgiu, Alena
Oponenti práce: Loužek, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem této práce je komparace penzijních systémů České republiky a Maďarska v letech 2009 až 2022 se zaměřením na starobní důchody. V teoretické části jsou zkoumány typy financování důchodových systémů, teoretický vývoj penzijních systémů v daném období a shrnutí nejdůležitějších milníků, a to včetně nezbytného historického kontextu. Praktická část je zaměřena hledání podobností i rozdílů ve zdánlivě podobných systémech, na demografický vývoj obou zemí a na analýzu výdajů států na důchody spolu s mezinárodním srovnáním s průměrem zemí OECD. Práce dochází k závěru, že vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji není ani jeden ze systémů do budoucna udržitelný.
Klíčová slova: důchodová reforma; demografický vývoj; Česká republika; Welfare state; Maďarsko; penzijní systém
Název práce: Comparison of the pension system in the Czech Republic and Hungary from 2009 to 2022
Autor(ka) práce: Hylmarová, Laura
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Lídlová Georgiu, Alena
Oponenti práce: Loužek, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of this bachelor thesis is a comparison of pension systems in Czech Republic and Hungary in the years from 2009 till 2022 while focusing on retirement pension, pension financing in general, theoretical evolution of both systems in this period and summarization of the most important milestones including a necessary historical context. The practical part is focused on exploring similarities and differences in seemingly similar systems, demographic trends in both countries, and the analysis of state expenditures on pensions, along with international comparisons with the OECD country average. The work concludes that, given the unfavorable demographic trends, neither of the systems is sustainable in the future.
Klíčová slova: Hungary; Welfare state; pension system; pension reform; demographic trends; Czech Republic

Informace o studiu

Studijní program / obor: Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 10. 2023
Datum podání práce: 14. 12. 2023
Datum obhajoby: 24. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/86013/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: