Ekonomická efektivnost zálohování PET lahví

Název práce: Ekonomická efektivnost zálohování PET lahví
Autor(ka) práce: Vostárek, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chytilová, Helena
Oponenti práce: Mach, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je ověřit ekonomickou efektivnost systému záloh na PET lahve, který v průběhu roku 2023 dorazil do několika obchodních řetězců České republiky. Hlavním cílem této práce je zjistit, jaký ekonomický dopad s sebou plošné zálohování PET lahví přinese a jak tento systém ovlivní chování spotřebitele a posléze tak případně navrhnout vhodný model systému zálohování pro Českou republiku. V teoretické části práce je popsána nynější situace na trhu PET produktů a legislativa týkající se českého nápojového průmyslu a ekonomická teorie týkající se spotřebitelského chování. Dále se práce zabývá porovnáním několika již fungujících systému záloh v různých státech Evropy a faktory ovlivňujícími chování spotřebitele na tomto trhu. V praktické části této práce zpracovávám výsledky dotazníkového šetření, které odráží postoje subjektů pro nebo proti rozšíření systému zálohování PET lahví a následně v rámci určení pozitiv a negativ zálohového systému porovnávám jednotlivé modely, které se v současné situaci nabízejí.
Klíčová slova: recyklace; životní prostředí; PET lahve; udržitelnost
Název práce: COST-EFFECTIVENESS OF BACKING UP PET BOTTLES
Autor(ka) práce: Vostárek, Petr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Chytilová, Helena
Oponenti práce: Mach, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to verify the economic efficiency of the PET bottle deposit system, which arrived in several retail chains in the Czech Republic during 2023. The main objective of this thesis is to find out what economic impact the universal backup of PET bottles will bring with it and how this system will affect consumer behavior and then to propose a suitable model of the backup system for the Czech Republic. The theoretical part of the thesis describes the current market situation of PET products and legislation concerning the Czech beverage industry and economic theory concerning consumer behavior. The thesis also compares several deposit systems already in place in different European countries and the factors influencing consumer behavior in this market. In the practical part of this thesis, I elaborate the results of a questionnaire survey reflecting the attitudes of the subjects for or against the extension of the PET bottle deposit system and then, in order to determine the positives and negatives of the deposit system, I compare the different models that are currently offered.
Klíčová slova: deposit return scheme; environment; PET bottles; sustainability; recycling

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 5. 2023
Datum podání práce: 14. 12. 2023
Datum obhajoby: 30. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84574/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: