Skloubení studia a pracovního úvazku u studentů VŠE v roce 2023

Název práce: Skloubení studia a pracovního úvazku u studentů VŠE v roce 2023
Autor(ka) práce: Karpíšková, Eva
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Barák, Vladimír
Oponenti práce: Vostrovská, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce zkoumá zaměstnanost studentů denního studia na Vysoké škole ekonomické v Praze. První teoretická část se zaměřuje na aspekty studentského života a finančních hledisek studia, představuje studenty na pracovním trhu, diskutuje možnosti pracovních možností a věnuje se daňové problematice. V praktické části byl proveden výzkum metodou dotazníku. Jeho cílem bylo získání informací od studentů týkající se jejich zaměstnanosti, času věnovaného studiu a práci, důvodů, proč se rozhodli pracovat, a také informací o jejich původu a fázi studia. Z analýzy vyplynulo, že počet pracujících studentů je výrazně vyšší než počet těch, kteří nepracují, a že pracující studenti věnují studiu podstatně méně času. Nejvíce studentů pracuje v 7. až 8. semestru, přičemž hlavním důvodem je zlepšení finanční situace.
Klíčová slova: trh práce; pracovní poměr; spotřeba a volný čas; daně; studenti; zaměstnanost; finance
Název práce: Combining study and working time for students of VŠE in 2023
Autor(ka) práce: Karpíšková, Eva
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Barák, Vladimír
Oponenti práce: Vostrovská, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis examines the employment of full-time students at the University of Economics in Prague. The first theoretical part focuses on aspects of student life and financial aspects of studying, introduces students on the labour market, discusses the possibilities of job opportunities and addresses tax issues. In the practical part, research was carried out using the questionnaire method. Its aim was to obtain information from students regarding their employment status, the time spent studying and working, the reasons why they chose to work, and information about their background and stage of study. The analysis showed that the number of working students is significantly higher than the number of non- working students and that working students spend significantly less time studying. Most students work in semesters 7 to 8, with the main reason being to improve their financial situation.
Klíčová slova: students; employment; finance; labour market; employment relationship; consumption and leisure; taxes

Informace o studiu

Studijní program / obor: Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2023
Datum podání práce: 14. 12. 2023
Datum obhajoby: 25. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84002/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: