Hospodársky vývoj Slovenskej republiky v rokoch 1993-1998

Název práce: Hospodársky vývoj Slovenskej republiky v rokoch 1993-1998
Autor(ka) práce: Drgová, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Váňa, Daniel
Oponenti práce: Zeman, Martin
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca analyzuje hospodársky vývoj Slovenskej republiky od roku 1993 do roku 1998. Teoretická časť odráža východiskovú pozíciu Slovenskej republiky po páde komunistického režimu a charakterizuje odlišné prístupy k transformácii ekonomiky. Takisto popisuje česko-slovenské vzťahy a vysvetľuje príčiny nezhôd, ktoré vyústili v roku 1993 do rozdelenia federácie. Praktická časť skúma slovenskú ekonomiku poznačenú divokými privatizačnými procesmi. Okrem toho rozoberá makroekonomický vývoj a poukazuje na politickú netransparentnosť, ktorá negatívne pôsobila na bankový sektor a spomaľovala prílev zahraničných investícií, potrebných k reštrukturalizácii slovenského priemyslu. Záver sa venuje trhu práce s dôrazom na problém vysokej nezamestnanosti a taktiež popisuje sociálnu politiku v sledovanom období.
Klíčová slova: Česko-slovenská federatívna republika; makroekonomický vývoj; Nežná revolúcia; privatizácia; Slovenská republika; hospodárska politika; transformácia
Název práce: Hospodársky vývoj Slovenskej republiky v rokoch 1993-1998
Autor(ka) práce: Drgová, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Váňa, Daniel
Oponenti práce: Zeman, Martin
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce analyzuje hospodářský vývoj Slovenské republiky v letech 1993 až 1998. Teoretická část reflektuje výchozí pozici Slovenské republiky po pádu komunistického režimu a charakterizuje různé přístupy k transformaci ekonomiky. Dále popisuje česko-slovenské vztahy a vysvětluje příčiny neshod, které vedly k rozdělení federace v roce 1993. Praktická část zkoumá slovenskou ekonomiku, poznamenanou divokými privatizačními procesy. Dále se zabývá makroekonomickým vývojem a upozorňuje na politickou netransparentnost, která negativně ovlivnila bankovní sektor a zpomalila příliv zahraničních investic potřebných k restrukturalizaci slovenského průmyslu. V závěru se zabývá trhem práce, zdůrazňuje problémy vysoké nezaměstnanosti a popisuje také sociální politiku ve sledovaném období.
Klíčová slova: makroekonomický vývoj; Československá federativní republika; Slovenská republika; hospodářská politika; transformace; Nežná revoluce; privatizace
Název práce: Economic development of the Slovak Republic in 1993-1998
Autor(ka) práce: Drgová, Zuzana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Váňa, Daniel
Oponenti práce: Zeman, Martin
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The master thesis analyses the economic development of the Slovak Republic from 1993 to 1998. The theoretical basis reflects the initial position of the Slovak Republic after the fall of the communist regime and characterizes different approaches to the transformation of the economy. It also describes Czech-Slovak relations and explains the causes of the disagreements that led to the division of the federation in 1993. The practical section examines the Slovak economy, marked by privatization processes. In addition, it discusses macroeconomic developments and points out the political instability that negatively affected the banking sector and slowed the inflow of foreign investment needed to restructure the Slovak industry. It concludes by examining the labor market, emphasizing the problem of high unemployment, and also describes social policy.
Klíčová slova: privatization; Slovak Republic; transformation ; Velvet Revolution; macroeconomic development; economic policy; Czech and Slovak Federative Republic

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářských dějin

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 1. 2023
Datum podání práce: 14. 12. 2023
Datum obhajoby: 30. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83512/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: