Role ropy v ekonomice České republiky v letech 2016-2022

Název práce: Role ropy v ekonomice České republiky v letech 2016-2022
Autor(ka) práce: Jiránková, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zubíková, Adéla
Oponenti práce: Ševčíková, Michaela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá rolí ceny ropy v české ekonomice. Hlavním cílem diplomové práce je objasnění, jakou roli plní ropa v ekonomice České republiky, a to především v letech 2016–2022. Práce se soustředí na to, jaký vliv má cena ropy na vývoj makroekonomických indikátorů a jaké determinanty mohou cenu ropy přímo ovlivnit. Vyhodnocování vlivu ceny ropy Brent na ekonomiku České republiky probíhalo v rámci teoretické části na základně literární rešerše, která mapovala důsledky kolísání ceny ropy na základní makroekonomické i mikroekonomické ukazatele, rozhodování spotřebitelů a investorů. V praktické části byla pro prozkoumání vlivu vývoje ceny ropy na ekonomické procesy použita nejprve korelační analýza, která využila výpočet Pearsonova korelačního koeficientu a následně byla provedena analýza a komparace dat. Výsledky práce prezentují, že cena ropy může silně ovlivnit vývoj inflace, která následně tento efekt přenese do celé ekonomiky jak na producenty, tak na spotřebitele a v konečném důsledku může být cenou ropy ovlivněn i hrubý domácí produkt.
Klíčová slova: ropa; cena ropy; inflace; ropný šok; obnovitelné zdroje; Česká republika
Název práce: The Role of Oil in The Czech Economy in 2016-2022
Autor(ka) práce: Jiránková, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zubíková, Adéla
Oponenti práce: Ševčíková, Michaela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the role of oil price in the Czech economy. The main objective of the thesis is to clarify the role of oil in the Czech economy, especially in the years 2016-2022. The thesis focuses on the impact of the oil price on the development of macroeconomic indicators and what determinants can directly affect the oil price. The evaluation of the impact of the Brent crude oil price on the Czech economy was carried out within the theoretical part on the basis of a literature search, which mapped the consequences of oil price fluctuations on basic macroeconomic and microeconomic indicators, consumer and investor decision-making. In the practical part, to investigate the impact of oil price on economic processes, first a correlation analysis was used to calculate the Pearson correlation coefficient, followed by data analysis and comparison. The results of the paper present that the price of oil can strongly influence the development of inflation, which then passes this effect to the whole economy, both to producers and consumers, and ultimately the gross domestic product can also be affected by the price of oil.
Klíčová slova: oil; oil price; inflation; oil shock; renewable resources; Czech Republic

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 12. 2022
Datum podání práce: 14. 12. 2023
Datum obhajoby: 24. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83096/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: