Zaměstnanecké benefity a jejich vnímání zaměstnanci psychiatrické nemocnice

Název práce: Zaměstnanecké benefity a jejich vnímání zaměstnanci psychiatrické nemocnice
Autor(ka) práce: Vošický, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kandilaki, Daniela
Oponenti práce: Hiršová, Miloslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá vnímáním zaměstnaneckých výhod v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod. Cílem je zmapovat, jak zaměstnanci a management psychiatrické nemocnice vnímají benefity v kontextu Herzbergovy dvoufaktorové teorie motivace. Teoretická část práce poskytuje komplexní přehled o významu a roli zaměstnaneckých benefitů, zejména s ohledem na jejich dopad na fluktuaci zaměstnanců. Empirická část analyzuje fluktuaci a poskytované benefity. Dále práce hodnotí výsledky kvantitativního výzkumu, který byl proveden formou dotazníkového šetření. K vyhodnocení dat je použita metoda chí-kvadrát test a Fisherův kombinatorický test. Výzkum poukazuje na zjištění, že míra fluktuace v nemocnici mezi lety 2018 až 2022 je relativně stabilní, průměrně 6 %. Další zjištění odhalují rozdílné perspektivy vedoucích a řadových zaměstnanců ohledně toho, co považují za motivující a co za hygienické faktory a zdůrazňují, že postoj k finančním benefitům se liší v závislosti na věkové skupině zaměstnanců. Závěr práce nabízí možné směry dalšího výzkumu.
Klíčová slova: Fluktuace zaměstnanců; Herzbergova dvoufaktorová teorie; Zaměstnanecké benefity
Název práce: Employee benefits and their perception by employees of a psychiatric hospital
Autor(ka) práce: Vošický, David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kandilaki, Daniela
Oponenti práce: Hiršová, Miloslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis examines the perception of employee benefits at the Havlíčkův Brod Psychiatric Hospital. The objective is to explore how both employees and management of the psychiatric hospital perceive benefits within the framework of Herzberg's two-factor theory of motivation. The theoretical part of the thesis provides a comprehensive overview of the significance and role of employee benefits, particularly in terms of their impact on employee turnover. The empirical section analyzes both turnover and the benefits offered. Additionally, the thesis assesses the outcomes of quantitative research conducted through a questionnaire survey. The chi-square test and Fisher's combinatorial test are employed to evaluate the data. The research highlights that the hospital's turnover rate between 2018 and 2022 has been relatively stable, averaging around 6%. Other findings reveal different perspectives of managers and ordinary employees regarding what they consider motivating and hygienic factors and highlight that attitudes toward financial benefits differ depending on the age group of employees. The conclusion of the thesis proposes potential directions for further research
Klíčová slova: Employee benefits; Herzberg's two-factor theory ; Employee turnover

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 9. 2022
Datum podání práce: 14. 12. 2023
Datum obhajoby: 25. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81625/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: