Analýza spotřeby elektromobilů Škoda

Název práce: Analýza spotřeby elektromobilů Škoda
Autor(ka) práce: Tannert, Lukáš
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Vencovský, Filip
Oponenti práce: Bruckner, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem projektu závěrečné MBA práce je využití datové analytiky pro zjištění vlivů různých proměnných získaných z testovacích jízd elektromobilů značky Škoda na jejich spotřebu. Hlavním cílem je kompletní příprava a zpracování dat, od sběru z řídících jednotek a jejich postprocessing v nástrojích pro interpretaci CAN dat automobilů, přes základní a pokročilé analýzy, až po aplikaci vybraných modelů strojového učení pro predikce spotřeby elektromobilů. Následně jsou provedeny kvantifikace výsledků všech analýz, jejich zobrazení ve formě grafů, vyhodnocení a konzultace. Dalším cílem odrážejícím celý obsah této práce je vytvoření PoC (proof of concept) pro postupy sběru, zpracování a vyhodnocování tohoto typu dat ve společnosti Škoda Auto a.s., resp. nastavení kultury a konceptu práce s uvedeným typem dat, a vytvoření systematických postupů, vč. využití konkrétních technických prostředků.
Klíčová slova: elektromobilita; elektromobil; spotřeba; modely strojového učení; datová analýza; rychlost; zrychlení
Název práce: Consumption analysis of Škoda electric vehicles
Autor(ka) práce: Tannert, Lukáš
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Vencovský, Filip
Oponenti práce: Bruckner, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of the final MBA thesis is the utilization of data analytics to examine the impacts of various variables obtained from test drives of Škoda electric vehicles on their consumption. The primary subject is the comprehensive preparation and processing of data, starting from the collection from control units and their postprocessing in tools for interpreting CAN data of vehicles, through basic and advanced analyses, to the application of selected machine learning models for predicting the consumption of electric vehicles. Subsequently, quantifications of the results of all analyses are performed, followed by their representation in the form of graphs, evaluation, and discussions. Another goal of this project is to create a Proof of Concept for the procedures of collecting, processing, and evaluating this type of data at Škoda Auto a.s., or the establishment of a culture and concept for working with this type of data, including the development of systematic procedures, including the use of specific technical means.
Klíčová slova: electric vehicle; data analysis; acceleration; consumption; machine learning models; electromobility; speed

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data & Analytics for Business Management
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 5. 2023
Datum podání práce: 15. 12. 2023
Datum obhajoby: 26. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/86689/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: