Analýza dopadů zavedení placené rodičovské dovolené na výstupy žen na trhu práce – případ vybraných států USA

Název práce: Analýza dopadů zavedení placené rodičovské dovolené na výstupy žen na trhu práce – případ vybraných států USA
Autor(ka) práce: Pospíšilová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Čermáková, Klára
Oponenti práce: Kotrba, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá analýzou dopadů zavedení placené rodičovské dovolené ve státech Rhode Island v roce 2014 a New York v roce 2018 na participaci žen na trhu práce, jejich odpracované hodiny a příjmy. Dopady zavedené politiky na příjmovou stránku žen jsou ověřovány pomocí proměnné výše hrubého ročního příjmu ze zaměstnání a proměnné vyjadřující účast v programu SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program). K analýze jsou využita data March Annual Social and Economic Supplement (ASEC) a identifikační strategie rozdílů v rozdílech. Kontrolní skupinu tvoří státy USA, které placenou rodičovskou dovolenou neposkytují. Analýza ve státě Rhode Island, s rodičovskou dovolenou v délce 4 týdnů, prokázala, že zavedení placené rodičovské dovolené zvýšilo pravděpodobnost, že bude žena po dovolené zaměstnána, neboť při tak krátké dovolené nedochází k přerušení kariéry a následnému dlouhému hledání nového pracovního místa. Zároveň je prokázána vyšší pravděpodobnost pobírání sociálních dávek. Placenou rodičovskou dovolenou tak nelze považovat za substitut dávek sociální podpory. Důkaz o tom, zda důvodem vyšší účasti matky na trhu práce byla kontinuita pracovní kariéry, se nepodařilo nalézt a je předmětem dalšího zkoumání. Nebyl nalezen statisticky významný efekt na počet odpracovaných hodin a výši ročního příjmu ze zaměstnání. Efekty zavedení placené rodičovské dovolené v New Yorku zůstávají nejednoznačné, neboť od zavedení této politiky uběhla krátká doba k projevení významnějších efektů.
Klíčová slova: placená rodičovská dovolená; účast žen na trhu práce; Supplemental Nutrition Assistance Program; New York; Rhode Island; Difference-in-differences
Název práce: Analysis of the impact of the introduction of paid parental leave on the labour market outcomes of women - the case of selected US states
Autor(ka) práce: Pospíšilová, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Čermáková, Klára
Oponenti práce: Kotrba, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This paper analyzes the impacts of the introduction of paid parental leave in the states of Rhode Island in 2014 and New York in 2018 on women's labor force participation, hours worked, and earnings. The effects of the introduced policy on women's earnings are tested using a variable measuring gross annual income and a variable reflecting participation in the Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP). The analysis uses March Annual Social and Economic Supplement (ASEC) data and a difference-indifferences identification strategy. The control group consists of U.S. states that do not provide paid parental leave. The analysis in Rhode Island, a state with 4 weeks of parental leave, found that the introduction of paid parental leave increased the likelihood of a woman being employed after the leave, as such a short leave does not lead to a career break and a subsequent long search for a new job. At the same time, there is evidence of a higher likelihood of receiving social benefits. Thus, paid parental leave cannot be considered a substitute for social assistance benefits. Evidence that the mother's higher labour market participation was due to job continuity is the subject of further research. No significant effects on hours worked and the annual income were found. The effects of the introduction of paid parental leave in New York remain ambiguous, as it has been a short time since the policy was introduced for significant effects to emerge.
Klíčová slova: women's labor force participation; paid parental leave; Supplemental Nutrition Assistance Program; New York; Rhode Island; Difference-in-differences

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 9. 2023
Datum podání práce: 15. 12. 2023
Datum obhajoby: 31. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/85959/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: