Právo na život a eutanázie z pohledu občana ČR

Název práce: Právo na život a eutanázie z pohledu občana ČR
Autor(ka) práce: Houdková, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hanousek, Vladimír
Oponenti práce: Lejčková, Aneta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá nejen jedním ze základních lidských práv, právem na život, ale také eutanázií, která je ve společnosti často diskutovaným tématem. Cílem práce je analyzovat vnímání práva na život a problematiku eutanázie občany v České republice. V teoretické části jsou vysvětleny užité pojmy a řešená problematika je zasazena do kontextu. Pro získání dat, na jejichž základě jsou zodpovězeny stanovené výzkumné otázky, je využito metody dotazníkového šetření. Tímto způsobem získaná data jsou následně analyzována pomocí chí-kvadrát testu nezávislosti. Z výsledků jsou vyvozeny závěry a ty jsou poté diskutovány.
Klíčová slova: právo na život; eutanázie; občan; chí-kvadrát test nezávislosti; Česká republika
Název práce: Right to life and euthanasia from the perspective of a citizen of the Czech Republic
Autor(ka) práce: Houdková, Michaela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hanousek, Vladimír
Oponenti práce: Lejčková, Aneta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals not only with one of the fundamental human rights, the right to life, but also with euthanasia, which is a frequently discussed topic in society. The aim of the thesis is to analyse the perception of the right to life and the topic of euthanasia by citizens in the Czech Republic. The theoretical part explains the terms used and puts the topic in context. The method of questionnaire survey is used to obtain data on the basis of which the research questions are answered. The data obtained in this way is then analysed using chi-square test of independence. Conclusions are drawn from the results and these are then discussed.
Klíčová slova: right to life; euthanasia; citizen; Czech Republic; chi-square test of independence

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 2. 2022
Datum podání práce: 15. 12. 2023
Datum obhajoby: 25. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79942/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: