Česká republika a členství v Evropské unii – krok vpřed nebo vzad v rámci zahraničního obchodu?

Název práce: Česká republika a členství v Evropské unii – krok vpřed nebo vzad v rámci zahraničního obchodu?
Autor(ka) práce: Žemlová, Klára
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Slaný, Martin
Oponenti práce: Tříska, Dušan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce řeší vliv vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004. Zkoumanou reálií je zahraniční obchod České republiky, který je v této studii reflektován pomocí obchodní bilance zahraničního obchodu. K řešení byla použita Synthetic Control Method, která je poměrně novou a komplexním nástrojem analýzy. Největší výhodou je její schopnost propojení kvantitativních a kvalitativních studií. Metodou syntetické kontroly byla vytvořena fiktivní kontrolní jednotka, sledující vývoj sledované proměnné za situace, kdy by neexistovala intervence způsobená vstupem do EU v roce 2004. Provedeným výzkumem bylo zjištěno, že intervence měla pozitivní vliv na vývoj sledovaného ukazatele, avšak na základě provedených placebo testů se nejedná o statisticky významné výsledky.
Klíčová slova: Česká republika; Evropská unie; Synthetic Control Method; obchodní bilance zahraničního obchodu
Název práce: ČESKÁ REPUBLIKA A ČLENSTVÍ V EVROPSKÉ UNII – KROK VPŘED NEBO VZAD V RÁMCI ZAHRANIČNÍHO OBCHODU?
Autor(ka) práce: Žemlová, Klára
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Slaný, Martin
Oponenti práce: Tříska, Dušan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the impact of the Czech Republic's accession to the European Union in 2004. The reality under investigation is the foreign trade of the Czech Republic, which is reflected in this study by means of the balance of trade of foreign trade. The synthetic control method, which is a relatively new and comprehensive analysis tool, was used to address the issue. Its greatest advantage is its ability to link quantitative and qualitative studies. The synthetic control method was used to create a dummy control unit, tracking the evolution of the variable of interest in the absence of the intervention caused by EU accession in 2004. The research conducted found that the intervention had a positive effect on the evolution of the observed variable, but based on the placebo tests performed, the results were not statistically significant.
Klíčová slova: Czech Republic; European Union; foreign trade balance; Synthetic Control Method

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 5. 2021
Datum podání práce: 15. 12. 2023
Datum obhajoby: 30. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76980/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: