Segmentace klientů podle dispozic ke kybernetickému riziku a plán preventivních opatření

Název práce: Segmentace klientů podle dispozic ke kybernetickému riziku a plán preventivních opatření
Autor(ka) práce: Dudášová, Kateřina
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Zimmermann, Pavel
Oponenti práce: Matějka, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Závěrečná práce MBA programu Data &Analytics for Business Management se věnuje tématu segmentace klientů podle dispozic ke kybernetickému riziku a současně přípravě plánu opatření k minimalizaci těchto rizik a posílení ochrany bankovních klientů. Cílem práce je prověřit pohled na současný přístup k segmentaci a potvrdit či vyvrátit existenci nových faktorů, které mohou do segmentace vstoupit, a posílit tím preventivní opatření. Ta jsou navržena právě díky znalosti slabých míst na cestě kybernetického podvodu. Úvod práce je věnován vysvětlení problematiky kybernetických podvodů v širším kontextu včetně zasazení do struktury skupiny ČSOB. Následuje představení práce se segmentací a popsání výstupů z datového modelu. Samotná opatření jsou definována do tří pilířů, kde je dále největší pozornost věnována návrhu nových opatření v business nabídce. V závěru práce je zhodnoceno, jakým způsobem mají být obě části, tedy segmentace a opatření, propojeny a jak má být reflektován aktuální vývoj kybernetických rizik.
Klíčová slova: prediktivní model, výstupy z datového modelu, zohlednění segmentace v business opatření.; segmentace, klasifikační model, ; data, příprava dat,
Název práce: Segmentation of clients according to dispositions to cyber risk and a plan of preventive measures
Autor(ka) práce: Dudášová, Kateřina
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Zimmermann, Pavel
Oponenti práce: Matějka, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The final thesis of the MBA program Data & Analytics for Business Management deals with the topic of segmenting clients according to their disposition to cyber risk and at the same time preparing a plan of measures to minimize these risks and strengthen the protection of bank clients. The aim of the thesis is to examine the view of the current approach to segmentation and confirm, verity or deny the existence of new factors that may enter segmentation and thus strengthen preventive measures. These are designed precisely because of the knowledge of vulnerabilities on the path of cyber fraud. The introduction of the thesis is devoted to the explanation of the issue of cyber fraud in a broader context, including its placement in the structure of the ČSOB group. This is followed by an introduction to work with segmentation and a description of outputs from the data model. The measures themselves are defined into three pillars, where the greatest attention is paid to the design of new measures in the business offer. At the end of the thesis, it is evaluated how both parts, i.e. segmentation and measures, should be interconnected and how the current development of cyber risks should be reflected.
Klíčová slova: Data, data preparation; segmentation, data model, ; outputs from the data model, considering segmentation in business measures

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data & Analytics for Business Management
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 11. 2023
Datum podání práce: 16. 12. 2023
Datum obhajoby: 26. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/86732/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: