Data-driven řízení toku palet v cross-docku

Název práce: Data-driven řízení toku palet v cross-docku
Autor(ka) práce: Doležel, Marek
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Zouhar, Jan
Oponenti práce: Sokol, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na zlepšení procesů v cross-docích prostřednictvím aplikovaného strojového učení a shlukové analýzy. Práce zkoumá dataset rozdělený podle kilometráže: pro zásilky do 83 km (15 % palet) byla použita shluková analýza a pro zásilky nad 83 km (85 % palet) byl aplikován model XG Boost v rámci strojového učení. Tento postup vedl ke zvýšení efektivity procesů, s ročním zlepšením o 53,45 % v paletometrech ve srovnání se stávajícím systémem. Práce také poukazuje na možné výhody přechodu od fixních hranic zón k dynamicky měnícím se zónám, což by mohlo vést k dalšímu snížení variabilních nákladů a celkové potřebné ploše pro cross-docking. Zjištění z této práce nabízejí model pro zlepšení operací nejen pro konkrétní cross-dock v FM Lodz, ale mají potenciál pro aplikaci v širším měřítku v logistickém odvětví, což by mohlo přinést značné úspory a zlepšení efektivity.
Klíčová slova: Cross-dock; Strojové učení; Shluková analýza; Klastr; Design zón; Optimalizace procesů; XG Boost
Název práce: Data-driven pallet flow management in a cross-dock
Autor(ka) práce: Doležel, Marek
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Zouhar, Jan
Oponenti práce: Sokol, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis focuses on improving processes in cross-docks through the application of machine learning and cluster analysis. The study examines a dataset divided by kilometrages: for shipments up to 83 km (15 % of pallets), cluster analysis was used, and for shipments over 83 km (85 % of pallets), the XG Boost model was applied within the scope of machine learning. This approach led to an increase in process efficiency, with an improvement of 53,45 % in pallet-meters compared to the existing system. The work also points out the potential benefits of transitioning from fixed zone boundaries to dynamically changing zones, which could lead to further reductions of costs and the overall area needed for cross-docking. The findings from this work offer a model for improving operations not just for the specific cross-dock in FM Lodz, but also have the potential for application on a broader scale in the logistics sector, which could bring significant savings and efficiency improvements.
Klíčová slova: Process optimisation; Machine learning; XG Boost; Cluster analysis; Cluster; Zone design; Cross-dock

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data & Analytics for Business Management
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 4. 2023
Datum podání práce: 17. 12. 2023
Datum obhajoby: 23. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/86914/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: