Návrh adaptace krajiny na klimatickou změnu

Název práce: Návrh adaptace krajiny na klimatickou změnu
Autor(ka) práce: Drotárová, Ludmila
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Syrovátka, Oldřich
Oponenti práce: Humešová, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je navržení vhodných opatření ke zlepšení stavu krajiny v katastrálních územích obcí Květnice, Sibřina, Sluštice a Křenice nacházejících se ve Středočeském kraji tak, aby byla tato krajina schopna v budoucnu čelit dopadům klimatické změny. Práce se zabývá posouzením současného stavu krajiny a zhodnocením způsobu jejího obhospodařování, a to za doprovodu dialogu se starosty všech 4 posuzovaných obcí. Návrh se primárně soustředí na doporučení opatření vedoucích ke zvýšení ekologické stability krajiny, jejich cenovou kalkulaci a posouzení jejich uvedení do reálné praxe. Práce může sloužit jako podklad pro zastupitele obcí pro případ, že mají zájem řešit změnu okolní krajiny ze své vlastní iniciativy.
Klíčová slova: adaptace; revitalizace; obec; klima; krajina
Název práce: Proposal for adaptation of the landscape to climate change
Autor(ka) práce: Drotárová, Ludmila
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Syrovátka, Oldřich
Oponenti práce: Humešová, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The work aims to propose appropriate measures to improve the state of the landscape in the cadastral territories of the municipalities of Květnice, Sibřina, Sluštice, and Křenice located in the Central Bohemian Region so that this landscape can face the impacts of climate change in the future. The work deals with assessing the current state of the landscape and the evaluation of the way it is managed, accompanied by a dialogue with the mayors of all 4 assessed municipalities. The proposal primarily focuses on the recommendation of measures leading to an increase in the ecological stability of the landscape, their price calculation, and the assessment of their implementation in real practice. The work can serve as a basis for representatives of municipalities in case they are interested in solving the change of the surrounding landscape on their initiative.
Klíčová slova: revitalization; municipality; landscape; climate; adaptation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 3. 2019
Datum podání práce: 18. 12. 2023
Datum obhajoby: 24. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69225/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: