Vliv uprchlíků a migrantů na ekonomiku Visegrádské skupiny

Název práce: Impact of refugees and migrants on Visegrad Group economy
Autor(ka) práce: Muratova, Dilnaz
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kotrba, Vojtěch
Oponenti práce: Krejčová, Nikola Magdalena
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Refugees and immigrants have various impacts on the economies of host countries, influenced by factors such as language barriers and differing skill levels that may affect the newcomers' integration process. Successful integration is crucial for overall development and positive economic outcomes. The subject of migration has consistently been relevant throughout history, with relevance today due to the ongoing war in Ukraine. The limited existing studies on this topic enhance the value of my thesis. The Visegrad Group (V4) countries, having received a substantial number of refugees from Ukraine, serve as a pertinent focus for this study. The research aimed to analyze the effects of Ukrainian immigrants and refugees on the development and income inequality of V4 countries in Europe. In this study, I investigated the impact of Ukrainian refugees on income inequality using both Fixed Effect and Random Effect regression models during the timeframe of 2022–2023. To assess the influence of Ukrainian immigrants on GDP per capita, a Fixed Effect model spanning from 2012 to 2023 was employed. Furthermore, the study evaluated the effects of Ukrainian immigrants on income inequality from 2012 to 2022, utilizing Fixed Effect, Random Effect, and 2SLS methods. Accordingly, the refugee rate increases the income inequality, the immigrants don’t have statistically significant results, while the direct effect of Ukrainian immigrants on GDP per capita is negative impact of them through labour force is positive.
Klíčová slova: Immigrants; refugees; v4 countries
Název práce: Vliv uprchlíků a migrantů na ekonomiku Visegrádské skupiny
Autor(ka) práce: Muratova, Dilnaz
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kotrba, Vojtěch
Oponenti práce: Krejčová, Nikola Magdalena
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Uprchlíci a imigranti mají různé dopady na ekonomiky hostitelských zemí, ovlivněné faktory, jako jsou jazykové bariéry a rozdílné dovednosti, které mohou ovlivnit proces integrace nově příchozích. Úspěšná integrace je klíčová pro celkový rozvoj a pozitivní ekonomické výsledky. Téma migrace bylo v historii pravidelně aktuální a zůstává relevantní i dnes kvůli probíhající válce na Ukrajině. Omezený počet existujících studií na toto téma zvyšuje hodnotu mé disertace. Země Visegrádské skupiny (V4), které přijaly značný počet uprchlíků z Ukrajiny, slouží jako důležitý zaměření této studie. Výzkum měl za cíl analyzovat dopady ukrajinských imigrantů a uprchlíků na rozvoj a nerovnost příjmů v zemích V4 v Evropě. V této studii jsem zkoumal dopad ukrajinských uprchlíků na nerovnost příjmů pomocí modelů regrese s pevným efektem a náhodným efektem v období 2022–2023. K posouzení vlivu ukrajinských imigrantů na HDP na obyvatele byl použit model s pevným efektem v období 2012–2023. Kromě toho studie hodnotila dopady ukrajinských imigrantů na nerovnost příjmů v letech 2012–2022 pomocí metod s pevným efektem, náhodným efektem a 2SLS. V souladu s tím se míra uprchlictví zvyšuje nerovnost příjmů, imigranti nemají statisticky významné výsledky, zatímco přímý vliv ukrajinských imigrantů na HDP na obyvatele je negativní, ačkoliv prostřednictvím pracovní síly je pozitivní.
Klíčová slova: imigranti; uprchlíci; V4 země

Informace o studiu

Studijní program / obor: Economics
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 2. 2023
Datum podání práce: 30. 12. 2023
Datum obhajoby: 1. 2. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83963/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: