Měření výkonnosti a odměňování ve vybrané společnosti

Název práce: Měření výkonnosti a odměňování ve vybrané společnosti
Autor(ka) práce: Uríková, Natália
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Knorová, Kateřina
Oponenti práce: Wagner, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá komplexní analýzou teoretických přístupů a praktickým měřením výkonnosti podniku s důrazem na jeho systém odměňování. Cílem je prozkoumat vliv odměňování zaměstnanců na jejich motivaci, a tím i na celkovou efektivnost firmy. Teoretická část je věnována pojmům výkonnosti, motivace a odměňování, zatímco praktická část se podrobně zabývá metodami měření výkonnosti s hlavním zaměřením na finanční ukazatele a Balanced Scorecard. Součástí práce je také zhodnocení současného systému odměňování a jeho efektivity na základě průzkumu spokojenosti zaměstnanců a postojů vedení. Přínosem práce je především poskytnutí kompletního pohledu na vztah mezi odměňováním, motivací a výkonností s cílem identifikovat možnosti zlepšení těchto aspektů v konkrétním podniku.
Klíčová slova: měření; systém odměňování; odměny; výkonnost; motivace; zaměstnanci
Název práce: Performance measurement and remuneration in a selected company
Autor(ka) práce: Uríková, Natália
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Knorová, Kateřina
Oponenti práce: Wagner, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The master's thesis deals with a comprehensive analysis of theoretical approaches and the practical measurement of a company's performance with an emphasis on its remuneration system. The objective is to examine the impact of employee compensation on their motivation and thereby on the overall efficiency of the company. The theoretical part is dedicated to the concepts of performance, motivation, and remuneration, while the practical part delves into the methods of performance measurement with a primary focus on financial indicators and the Balanced Scorecard. The thesis also includes an evaluation of the current remuneration system and its effectiveness based on a survey of employee satisfaction and management attitudes. The main contribution of the work is to provide a complete view of the relationship between compensation, motivation, and performance in order to identify opportunities for improvement in these areas within a specific enterprise.
Klíčová slova: performance; motivation; rewards; measurement; remuneration system; employees

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra manažerského účetnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 12. 2022
Datum podání práce: 3. 1. 2024
Datum obhajoby: 24. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83069/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: