Analýza nákladů v zemědělském podniku

Název práce: Analýza nákladů v zemědělském podniku
Autor(ka) práce: Kunášková, Denisa
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šoljaková, Libuše
Oponenti práce: Petera, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na analýzu nákladů zvoleného zemědělského podniku. Primárním cílem je sestavit kalkulace vlastních nákladů pšenice a řepky ozimé, které tvoří zásadní část jeho produkce. Dílčím cílem je porovnání výsledných hodnot kalkulací s republikovými výsledky zveřejněnými Ústavem zemědělské ekonomiky a informací. Práce má sloužit jako zdroj informací a může být využita i jako nástroj při rozhodování a plánování podniku. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je na základě poznatků získaných z odborné literatury popsáno manažerské účetnictví v oblasti zemědělství, členění nákladů klíčové k pochopení problematiky a samotné metody kalkulace nákladů. V praktické části jsou aplikovány poznatky z teorie, a díky interním informacím jsou sestaveny kalkulace výkonů vlastní produkce. V závěru dochází ke shrnutí klíčových poznatků a uvedení možných návrhů na zlepšení.
Klíčová slova: kalkulační vzorec; zemědělská činnost; rostlinná výroba; Náklady; kalkulace
Název práce: Cost analysis in an agricultural enterprise
Autor(ka) práce: Kunášková, Denisa
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šoljaková, Libuše
Oponenti práce: Petera, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis focuses on the cost analysis of a selected agricultural enterprise. The primary objective is to calculate the own costs of wheat and winter rape, which form a major part of its production. A sub-objective is to compare the resulting values of the calculations with the national results published by the Institute of Agricultural Economics and Information. The work is intended to serve as a source of information and can also be used as a decision-making tool and enterprise planning. It is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part on the basis of the knowledge obtained from the literature, management accounting in the field of agriculture, the breakdown of costs key to understanding the issue and the costing methods themselves are described. In the practical part, the knowledge from theory is applied and, thanks to internal information, the costing of own production performance is compiled. It concludes with a summary of key findings and possible suggestions for improvement.
Klíčová slova: Costs; agricultural production; crop production; calculation; costing formula

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra manažerského účetnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2021
Datum podání práce: 3. 1. 2024
Datum obhajoby: 24. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78862/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: